Kadernota 2017: Veere groeit en bloeit, daar mogen we trots op zijn

Veere groeit en bloeit. Door de toename van het aantal toeristische overnachtingen zijn in de afgelopen jaren de inkomsten toeristenbelasting en parkeren flink gestegen. De algemene reserve staat op 21 miljoen. En doordat de Nederlandse economie groeit en het Rijk weer meer te besteden heeft, komt er ook nog meer geld uit het Gemeentefonds.

Kortom: Veere bevindt zich in de luxe positie dat er voldoende financiële middelen zijn om ook in 2018 daadkrachtig aan te slag te gaan en vanuit de betrokkenheid bij onze inwoners en ondernemers economische ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren en te zorgen voor een plezierige en veilige woonomgeving met goede voorzieningen.

 

Door de omvang van de algemene reserve is er nu ruimte voor investeringen. Als het gaat om investeringen die passen binnen het reeds door de raad geaccordeerde beleid dan is dat prima. Bijvoorbeeld de investeringen die voortvloeien uit het GVVP of Veelzijdig Veere, zoals fietsparkeervoorzieningen, oplossen verkeersknelpunten,  en herinrichting Markt Veere.

 

Maar met betrekking tot een aantal andere onderwerpen willen we aparte voorstellen in de raad. Wat de VVD betreft gaat het dan o.a. om de volgende zaken:

- investeringen in het zwembad van Serooskerke.

- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvlietmuseum en in relatie daarmee

- de invulling van het Nehalenniagebied.

Er worden nu forse budgetten gevraagd die wat de VVD betreft eerst voorzien moet worden van een duidelijk kader.

Op dit moment hebben we de indruk dat het college in haar enthousiasme om van alles te realiseren te ver voor de muziek uitloopt en vergeet om de raad erbij te betrekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus we trappen nu op de rem.

Dit geldt ook voor de aanpak van het onrechtmatig gebruik van groen- en reststroken. Bij de ingekomen stukken staat de businesscase hiervoor. De VVD wil dit eerst bespreken in de raad.

Ook vanuit de Visie Domburg worden diverse voorstellen voor investeringen gedaan. Bij het vaststellen van de Visie Domburg in maart 2015 heeft u toegezegd om met een apart voorstel voor de uitvoering van de Visie Domburg en de financiering bij ons terug te komen. Dat is tot op heden niet gebeurd. De VVD zou graag zien dat dit alsnog voor dit jaar geagendeerd wordt voor de raad.

We dienen hiervoor een raadsbrede motie in. (Motie)

 

 

Voor de Stadshaven Veere is een extra investering nodig van € 1.260.000. Dat verbaast ons. Want in de raad van juli 2015 werd aangegeven dat er op basis van de toen uitgevoerde inspectie € 110.000 nodig was voor achterstallig onderhoud. Dat is wel een heel groot verschil.

 

Organisatie en dienstverlening

Het college vraagt opnieuw extra middelen à € 236.000 voor het in kwaliteit en capaciteit op orde brengen van de organisatie; en verder ook nog € 60.000 voor 1 fte voor het sociaal domein en voor de uitrol van de omgevingswet is ook extra geld nodig. Dit komt dan bovenop wat er al in de begroting 2017 zat: € 285.000 voor kwaliteitsverbetering personeel en € 635.000 voor extra inzet van personeel (de zgn. flexibele schil). Door de stapeling van budgetten verliezen we het overzicht. We willen in de begroting meer inzicht in de omvang van de formatie en de budgetten voor inhuur externen.

Dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de organisatie is natuurlijk een goede zaak, maar wij stellen ons daarbij wel de vraag hoe er gezorgd wordt voor een evenwichtige verhouding tussen inhuur en vaste formatie. Verder vinden we het belangrijk dat de externen die op pad gaan naar inwoners en ondernemers goed op de hoogte zijn van de door de raad gestelde kaders en weten op welke momenten er terugkoppeling plaats moet vinden. Ook is het van belang dat kennis die nu ingehuurd wordt, verankerd wordt in de organisatie.

 

Het voorstel om de ondernemersmanager opnieuw met 3 jaar te verlengen kunnen we ondersteunen. De hoop was dat de ondernemersmanager op een gegeven moment overbodig zou worden. Helaas moeten we constateren dat we nog steeds een oliemannetje nodig hebben om zaken tussen ondernemers en gemeente vlot te trekken.

 

Woningbouw: het voorstel van het college voor een nieuw behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting ondersteunen we van harte. De VVD vindt het belangrijk dat er een gedegen planning komt wat we in welke kern willen met inbreiding en uitbreiding. Het blijft belangrijk dat er voldoende bouwgrond beschikbaar is. Hierdoor kunnen jonge mensen in de gemeente Veere blijven wonen. Een goed voorbeeld daarvan is Zoutelande; door de komst van jonge gezinnen in de Tienden II heeft de school nu 25 leerlingen meer dan was geprognotiseerd.

 

Parkeren: de inkomsten uit parkeren zijn de afgelopen jaren fors gestegen, als we de parkeerinkomsten van 2014 vergelijken met 2016 dan zijn de inkomsten gestegen met 25%: een plus van € 575.000. De meerinkomsten worden ingezet voor verbetering van de parkeervoorzieningen. Wat de VVD betreft mag het tempo voor de uitvoering van verbeteringen opgevoerd worden. Dat kan dan in 2018 op basis van de dit najaar te presenteren resultaten van het scenario-onderzoek. We zien ook voor dit onderwerp graag een raadsvoorstel, waarbij dan tevens de onderbouwing wordt gegeven voor de € 350.000 die nu al in de Kadernota wordt genoemd.

Het invoeren van een parkeerverwijssysteem in Domburg vinden we een goede zaak.

 

Afvalstoffenheffing: het verbaast ons dat het college voorstelt om ook de afvalstoffenheffing met het inflatiepercentage van 1,6% te verhogen. Uit de begroting 2018 van het OLAZ  is gebleken dat de verwerking van het restafval ruim 5 miljoen euro goedkoper wordt. Per saldo dalen de kosten met ruim 24%. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij de tarieven gaan verhogen. Bovendien is er ook nog een egalisatiereserve van ruim € 420.000. Wij stellen dan ook voor om de tarieven niet te verhogen. We dienen hier een amendement voor in.

De raad moet ook nog keuzes gaan maken hoe we verder willen met het stimuleren van het scheiden van afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval. We denken dat tariefdifferentiatie een goede optie is. In andere gemeenten zien we dat hiermee resultaten worden geboekt. We willen weten wanneer het nieuwe afvalbeleidsplan in de raad aan de orde komt.

Volgens de Kadernota dalen de kosten voor de samenwerking belastingen voor 2018 met € 50.000. Kijken we echter naar de feitelijke kosten in de jaarrekeningen dan waren die voor 2015 € 546.000 en voor 2016 € 579.000. Een stijging dus van

33.000. Dus goed beschouwd is de vraag aan het college waarom het € 33.000 duurder is geworden.

 

M.b.t. de opties voor het teruggeven aan de burger van de opbrengsten precario kabels en leidingen, gaat onze voorkeur er naar uit om dit te compenseren door een extra aanslagregel. Dat lijkt ons de meest eerlijke methode.

 

Met betrekking tot de taken op het gebied van het Sociaal Domein staat er veel op het spel. We komen daar later vandaag nog over te spreken n.a.v. het raadsvoorstel Uitvoering WMO en Jeugdwet. Wat de VVD betreft is het cruciaal dat de gemeente de regie houdt.

Door het college wordt zonder nadere toelichting een formatie-uitbreiding geraamd van 1 fte. We hebben op dit moment echter nog geen goed beeld van alle gevolgen van de verwachte wijzigingen. In het najaar moet hierover duidelijkheid komen. Wij verzoeken het college bij de uitwerking van de scenario's goed in beeld te brengen welke gevolgen dit heeft voor de formatie in de verschillende onderdelen van het sociaal domein.

 

Tot slot:

De Nederlandse economie draait weer op volle toeren. We hebben veruit de snelst groeiende economie van Europa. Maar dat is geen gegeven. We zullen wel moeten investeren, ook in vernieuwing van de economie. Dat geldt ook voor Veere.

Veere is een gemeente om trots op te zijn. Door goed op de kas te passen, mee te bewegen met trends in de samenleving en mogelijkheden te scheppen voor inwoner en ondernemer, staat Veere er goed voor. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. We moeten ons in blijven zetten voor hardwerkend Veere en op blijven komen voor mensen die, tegen hun schuld in, niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Zoals we dat als VVD zeggen: we wonen in een gaaf land, en als Veerse VVD zeggen wij dat we in een gave gemeente wonen. Dat doet de gemeente niet alleen, daaraan moet en kan iedereen, op zijn/haar eigen manier een steentje aan bijdragen.