• VVD wil minder verkeersdrukte in Domburg

  24 april − Bij de raadsvergadering van 20 april stond het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (kortweg GVVP) op de agenda. Tijdens de vergadering pleitte de VVD voor een onderzoek naar een rondweg om Domburg, met als doel de verkeersdrukte in Domburg zoveel mogelijk te beperken. In de commissievergadering van 4 april had de stadsraad Domburg ook al voor zo’n rondweg gepleit Lees verder

 • Strategische grondaankoop Domburg voor parkeren

  24 april − Nu de verplaatsing van de supermarkt in Domburg qua besluitvorming klaar is voor realisatie, verdwijnen er tegenover het gemeentehuis parkeerplaatsen. Hiermee was al rekening gehouden in de plannen, maar in de loop der tijd is gebleken dat het huidige (extra) aanbod van parkeerplaatsen niet aansluit op de ‘vraag’. Door het herindelen van de gebieden, en de aanpassing van bestemmingen, zou er spanning op het parkeren (rond het gemeentehuis) kunnen ontstaan. Lees verder

 • VVD stelt vragen over startersleningen

  24 april − In onze gemeente hebben we nu inmiddels enige jaren het revolving fund voor startersleningen. De VVD vindt dit een belangrijk aspect voor de starters op de woningmarkt in Veere. De VVD wil daarom graag weten: Lees verder

 • VVD stelt vragen over Walstroom Veere

  24 april − Bij het verlenen van het krediet voor de nieuwe walstroomkast voor de cruiseschepen in Veere in december vorig jaar, heeft de wethouder toegezegd zijn uiterste best te doen dit te realiseren voor de start van het cruise-seizoen. Dit is niet helemaal gelukt, maar de nieuwe kast is vorige week opgeleverd. De VVD is ter ore gekomen dat de cruise schepen problemen ervaren met de werking en het gebruik nieuwe walstroomkast Lees verder

 • VVD pleit voor ruime zondagsopenstelling winkels

  09 april − Vanuit de kernen Oostkapelle, Koudekerke-Dishoek en Vrouwenpolder waren concrete verzoeken ontvangen om de openstelling op zondag voor de winkels in alle kernen volledig vrij te geven. Daarom hadden VVD en D’66 verzocht om dit als agendapunt voor de commissievergadering van 4 april op te voeren. In Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande mogen de winkels al elke zondag open, maar voor de andere kernen geldt nu dat ze – na een verzoek aan het college - maximaal 12 zondagen per jaar open mogen zijn. Dit geldt niet voor Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke en Grijpskerke: daar mogen de winkels geen enkele zondag geopend zijn. Een hele vreemde rechtsongelijkheid tussen ondernemers in dezelfde gemeente, die allemaal met dezelfde inwoners en dezelfde toeristen te maken hebben. Lees verder

 • Toekomst Porthos onzeker

  19 maart − De toekomst van Porthos, de huidige toegangspoort op Walcheren voor (jeugd)zorg en ondersteuning om optimaal mee te kunnen blijven doen in de samenleving, is uiterst onzeker. Ruim 2 jaar na de start wil de gemeenteraad van Middelburg de werkwijze van Porthos volledig veranderen en feitelijk de samenwerking beëindigen. De raad van Veere is erg ongelukkig met dit Middelburgse besluit. Tijdens de raadsvergadering van 16 maart hebben alle fracties onze wethouder sociale zaken, Chris Maas, opgedragen nog een uiterste poging te doen om Porthos te redden. Met recht, want na een lastige start in 2015 blijkt dat het overgrote deel van de klanten heel tevreden is met het werk van Porthos. En natuurlijk valt er zeker nog het een en ander te verbeteren, ook daarover is iedereen het eens. Lees verder

 • Waardering voor de Zeeuwse Kustvisie

  19 maart − De VVD heeft tijdens de raad van 16 maart 2017 haar waardering uitgesproken over de wijze waarop de Zeeuwse Kustvisie tot stand is gekomen. Doordat er zoveel partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan ligt er nu een breed gedragen concept wat we nog wel en wat we niet willen in en om de Zeeuwse kust. Behoud van de unieke kwaliteiten van de kust maar ook ruimte voor kwaliteitsverbetering van accommodaties en voorzieningen. Lees verder

 • Energie-neutrale MFA Biggekerke voldoende

  © NOAHH

  19 maart − Een duurzame Multifunctionele accommodatie: is dat energieneutraal of ‘nul-op-de-meter’? En mag dat €100.000 extra kosten? Over die vragen boog de gemeenteraad zich donderdag 16 maart 2017. De VVD vindt dat de gemeente een voortrekkersrol heeft in het duurzaamheidsvraagstuk, maar energieneutraliteit was voor de VVD voldoende op dit punt. Daarbij lag er geen duidelijk financieel plaatje en waren het extra rendement en de mogelijke subsidies niet erg duidelijk. Voor de VVD waren die argumenten reden om te vragen om het voorstel duidelijker uit te werken. Een meerderheid van de raad wilde dit niet en verzocht het voorstel in stemming te brengen. Met een nipte meerderheid, haalde dit voorstel –ondanks tegenstem van de VVD- het toch. Lees verder

 • Voor herstel van vertrouwen is wisseling DB Veiligheidsregio nodig

  24 februari − De gemeenteraad van Veere is unaniem van mening dat het, om het vertrouwen tussen bestuur, organisatie en gemeenteraden te herstellen, nodig is om de samenstelling van het DB van de Veiligheidsregio te wijzigen. Dit werd vastgelegd in een raadsbrede motie tijdens de extra raadsvergadering op 22 februari 2017. In deze vergadering werden de uitkomsten van het rapport van Twijnstra Gudde besproken. Lees verder

 • VVD maakt duidelijke keus: werk komt altijd vóór bijstand

  06 februari − De VVD vindt het belangrijk dat Orionis, als uitkeringsinstantie van de bijstand, een duidelijke keus maakt bij de aanpak van de groep bijstandsgerechtigden op Walcheren. De focus moet volgens de VVD in de eerste plaats liggen bij een betere begeleiding naar beschikbaar werk, wat voor soort werk dit ook is. Weigeren van werk, of er je best niet voor doen, kan dus echt niet. Wie z’n uiterste best niet doet om aan het werk te gaan, eventueel met hulp van Orionis, kan rekenen op een korting op zijn uitkering. Want een bijstandsuitkering moet echt het laatste redmiddel zijn. Om de mensen in de bijstand zo goed mogelijk te kunnen helpen met het vinden van werk, zal de afdeling bij Orionis die de contacten met werkgevers onderhoudt, wat de VVD betreft kunnen worden uitgebreid. Lees verder

 • VVD stelt vragen over woningbouwafspraken

  17 januari − Bij de commissievergadering Ruimtelijke ordening heeft de VVD vragen gesteld over de Walcherse woningbouwafspraken. Lees verder

 • Ambitieuze doelen duurzaamheidsplan vertalen in acties

  19 december − Het Duurzaamheidsplan 2017 – 2020 bevat veel ambitieuze doelstellingen. De VVD mist op diverse onderdelen de onderbouwing of de doelstellingen wel haalbaar zijn. Zoals het streven dat in 2030 de totale gemeente Veere energieneutraal is met lokaal opgewekte energie maar niet lokaal toegepaste duurzame energie. Lees verder

 • Bestuurlijke problemen rond Porthos

  19 december − Porthos, de Walcherse organisatie voor WMO en jeugdzorg, heeft extra mensen nodig om haar werk goed te kunnen blijven doen en heeft daarnaast flinke bestuurlijke problemen. In de raadsvergadering van donderdag 15 december was de VVD erg duidelijk: zorg eerst dat Porthos in 2017 met voldoende mensen verder kan en pak daarna met spoed de bestuurlijke problematiek aan. Lees verder

 • De toekomst van de Grote Kerk Veere

  19 december − In de commissie- en raadsvergadering van december was een belangrijk agendapunt de toekomst van de Grote Kerk Veere (GKV). Cultuurtempel of toekomstige ruïne, dat zijn grofweg de uitersten, hoewel het laatste in zijn uiterste vorm niet erg waarschijnlijk zal zijn. De VVD toonde zich “gematigd positief” over de plannen richting cultuurtempel, maar had nog flink wat vragen over de realiseerbaarheid. Lees verder

 • Belastingverordeningen

  17 december − Zoals gebruikelijk worden in de decembervergadering de Belastingverordeningen voor het volgend jaar vastgesteld. De VVD heeft samen met D66 zich ervoor ingespannen om een wijziging aan te brengen in de betaaltermijnen van de gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Helaas werd dit niet ondersteund door de andere fracties. Lees verder

 • Vragen VVD over ontwikkelingen Veerse Dam

  16 november − Sinds 2004 is de gemeente Veere, samen met de gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en het Waterschap, betrokken bij de gebiedsontwikkeling Veerse Dam. Voor de hotspot Veerse Dam is in 2008/2009 een structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met een Beslispuntennotitie, Beeldkwaliteitsplan en een Samenwerkingsovereenkomst. Lees verder

 • Residentie 't Soute: Uitgekiend en Krachtig

  © Residentie Soutelande BV

  15 november − Het voormalige Hofje van Janse in Zoutelande raakt meer en meer in verval en is al lange tijd een doorn in het oog van veel Zoutelandenaren. Er is een plan voor herontwikkeling, waarbij 19 recreatie-appartementen met ca. 1200 m2 commerciële voorzieningen (op de begane grond) worden gerealiseerd. Het plan sluit aan bij de Structuurvisie Zoutelande, al besloot de rechter dat de raad een verklaring van geen bedenkingen moest afgeven, aangezien er 2 bouwlagen in de kap worden gecreëerd. “De VVD ziet in het plan de beoogde kwaliteitsverbetering, en ziet dan ook geen bezwaren voor dit plan. Het plan heeft een bijzonder aanzicht, precies zoals gevraagd en het ontwerp mag naar onze mening als “uitgekiend en krachtig” worden omschreven. Lees verder

 • Duidelijke plannen, goede dienstverlening, knelpunten oplossen: maak de puzzel compleet

  11 november − De gemeente Veere bevindt zich in de gelukkige omstandigheid dat de gemeente er financieel goed voorstaat. Al kan het financiële plaatje in een half jaar tijd flink veranderen: bij de Kadernota was het saldo voor 2017 € 325.000 positief, bij de Begroting komen we uit op een tekort van € 155.000 negatief. Een verschil van een kleine half miljoen. Maar aangezien de algemene reserve in 3 jaar tijd is toegenomen met 10 miljoen tot 13,3 miljoen hoeft dat geen probleem te zijn. Ook al is er voldoende geld in kas, dat ontslaat ons niet van onze verplichting om kritisch te bekijken waar we de belastingcenten die onze inwoners en ondernemers hebben opgebracht, aan besteden. Lees verder

 • College Veere zwabbert in beleid bij wegbeheerplan 2017 – 2021

  16 oktober − Naar aanleiding van een inspectie in het voorjaar 2016 komt het college met een nieuw wegbeheerplan voor de komende 5 jaar en vraagt hiervoor een extra budget van € 1,4 miljoen. Terwijl eerder in het coalitieprogramma was afgesproken dat er op wegonderhoud bezuinigd zou worden. De VVD wil eerst bekijken of deze investering echt nodig en verantwoord is. De definitieve afweging hiervan vindt pas plaats bij de begrotingsraadsvergadering voor 2017. Lees verder

 • Evaluatie leefbaarheidsbijdrage

  16 oktober − Sinds 1 juli 2015 bestaat er in Veere een zgn. leefbaarheidsbijdrage. In de raad van oktober werd het eerste jaar hiervan geëvalueerd. De VVD vindt, dat de criteria die we hebben afgesproken om van dit fonds gebruik te kunnen maken, niet altijd goed worden toegepast. Lees verder