• Onverwachte Veerse coalitie verrassend snel rond

  DOMBURG - SGP/ChristenUnie, DTV en VVD vormen de verrassende nieuwe coalitie in Veere. 'Verder bouwen aan een gezond Veere' heet het coalitieprogramma van de drie Veerse partijen. Arie Schot (SGP/ChristenUnie), Marcel Steketee (DTV) en Bert van Halderen (VVD) moeten als wethouders, samen met burgemeester Rob van der Zwaag, uitvoering aan dat programma geven. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2022: onze visie op een sterk en gezond Veere

  Op 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Uw kans om een keuze te maken. Met uw stem op de VVD kiest u voor een fijne leefomgeving, een goed arbeidsklimaat en een klantvriendelijke gemeente. We maken elke dag onze eigen keuzes en wij vinden het normaal dat iedereen daarbij zoveel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. De rol van uw gemeente is om u te ondersteunen, soms met kleine dingen als het verstrekken van een rijbewijs, soms met grote dingen als een vergunning of zorg die u nodig heeft. Gezond blijven en wonen in een fijne omgeving is van het grootste belang. Lees verder

 • Standpunten VVD Veere

  25 maart − Woorden bouwen geen huizen. Buurten knappen zichzelf niet op. En gemeenten worden niet zomaar prettiger om in te wonen. Daar moet je wat voor doen. Kies VVD. Kies voor doen. Lees verder

 • Kandidaten VVD Veere

  25 maart − Op deze doeners kon je stemmen op 21 maart jl.. Lees verder

 • Wat hebben we bereikt?

  14 maart − Dít heeft de VVD Veere in de periode 2014-2018 bereikt Lees verder

 • VVD akkoord met toeristenbelasting op jaar- en seizoensplaatsen per 2019

  08 maart − Toen het college in december vorig jaar nog even gauw, zonder overleg met de toeristische sector, de toeristenbelasting 2018 op jaar- en seizoensplaatsen wilde veranderen, stak de VVD daar een stokje voor. Want zo gaan we niet om met deze belangrijke sector, vond de VVD, en gelukkig waren de andere partijen het daar – uiteindelijk - mee eens. Dus kwam het voorstel in de raadsvergadering van 1 maart jl. weer terug, maar nu met wijzigingsdatum 2019, zodat de sector er in haar tarieven tijdig rekening mee kan houden. Lees verder

 • Handel in parkeervergunningen moet worden aangepakt

  08 maart − Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeervergunningen vrij van kenteken en de gelijkwaardigheid van vergunningen voor bedrijven en organisaties, waren punt van discussie in de raad van donderdag 1 maart. De VVD vindt dat er niet mag worden ‘gehandeld’ in vergunningen die niet op kenteken staan. Lees verder

 • VVD: teleurstellend dat raad verzoek om kleine oriëntatie-lampjes in Manteling afwijst

  04 februari − In de raadsvergadering van 1 februari 2018 hebben VVD en DTV, bij de bespreking van het Beleid voor donker, ervoor gepleit om het verzoek vanuit Oostkapelle, voor een proef met oriëntatieverlichting vanaf een strandpaviljoen tot aan de fietsenstalling, in te willigen. De Ondernemersvereniging Oostkapelle, de Dorpsraad, vier strandpaviljoens, werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Klaas Jobse (Astronomy-project) hebben de intentie uitgesproken om de bestaande verlichting sterk terug te brengen. Maar zij hadden wel een wens voor oriëntatieverlichting en reflectoren. Lees verder

 • VVD Veere vindt kosten voor invoering PxQ-systeem veel te hoog

  04 februari − Veere gaat een zienswijze indienen m.b.t. het implementatieplan PxQ op stuksniveau met als belangrijkste punten: • de kosten voor de invoering van de systematiek van in totaal €1.518.220,- over 2017-2020 zijn buiten proportie hoog. • pas (structureel) invulling geven aan de benodigde formatie nadat de kengetallen en producten zijn geëvalueerd op basis van werkelijke cijfers. • de implementatie van PxQ op stuksniveau mag niet ten koste gaan van de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat deze op niveau blijft. Lees verder

 • VVD Liberaaltje huis-aan-huis bij inwoners van gemeente Veere in de bus

  22 januari − Deze week verschijnt een gloednieuw Liberaaltje. Voor het zesde jaar op rij. Met onze prioriteiten voor 2018, nieuws uit de fractie én twee nieuwe fractieleden die zich voorstellen. Lees verder

 • Brede steun nieuwbouwplannen The Wigwam te Domburg

  18 december − De raad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen van Hotel The Wigwam in Domburg. De VVD is positief over het plan omdat het een belangrijke kwaliteitsverbetering oplevert. Goed om te zien dat lokale ondernemers dergelijke investeringen willen plegen, zodat zij hun bedrijf op een goede manier voort kunnen zetten. De welstandscommissie heeft ingestemd met het ontwerp en er wordt een maximale inspanning voor duurzaamheid gepleegd. Lees verder

 • Plannen voor nieuwe school, gymzaal en dorpshuis in Serooskerke

  18 december − Veel partijen hebben ideeën en wensen aangedragen voor de herontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Serooskerke. De basisschool met gymzaal gaan volgens het gekozen scenario naar Serooskerke-Oost. Fysiofitness De Driehoek, Arduin en Zorgstroom zien mogelijkheden om ook naar Serooskerke-Oost te verhuizen. De VVD vindt het positief dat er veel partijen betrokken zijn. Uit de reacties blijkt echter dat er ook veel inwoners zijn die nog niet goed op de hoogte zijn van wat er nu wordt voorgesteld. Lees verder

 • Domburg krijgt z’n eigen parkeerverwijssysteem

  17 december − In de laatste raadsvergadering van 2017 is definitief besloten om in Domburg een parkeerverwijssysteem te realiseren. Ook de VVD heeft hier voor gestemd, hoewel we van mening zijn dat dit systeem de problemen van het zoekverkeer niet voldoende zal oplossen. Lees verder

 • Rekenkamer Veere heeft inhuur van personeel onderzocht

  © laatzeelandzien.nl

  17 december − De VVD is blij met het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft gedaan naar de inhuur van personeel door de gemeente. Over 2016 ging dit om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. De VVD wil precies weten waar dit bedrag aan besteed is en of de ingehuurde kennis ook consequent aan de eigen ambtenaren wordt overgedragen. Lees verder

 • Hoe gaan we verder met Porthos ?

  17 december − De drie Walcherse gemeentes werken samen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Uitvoerende organisatie daarvoor is Porthos. Het heeft er enige tijd naar uitgezien dat elke gemeente zijn eigen weg zou gaan en de samenwerking binnen Porthos zou worden beëindigd. De VVD heeft dat nooit een goed idee gevonden. Lees verder

 • VVD zorgt voor uitstel wijziging forfait toeristenbelasting

  17 december − De campings en minicampings kunnen in 2018 het forfaitaire tarief op dezelfde manier gebruiken als in 2017. De raad ging mee in het voorstel van de VVD om de verordening 2018 gelijk te laten aan de verordening 2017, en alleen het forfait voor het naseizoen te wijzigen van 13 in 21 nachten. Lees verder

 • VVD bezorgd over verspilling in de zorg

  © laatzeelandzien.nl

  06 december − Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Zoals een traplift, een scootmobiel of een toiletverhoger. De VVD vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en efficiënt gebeurt. Lees verder

 • Bert van Halderen lijsttrekker VVD Veere

  14 november − Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november heeft de VVD Veere de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Bert van Halderen is hierbij tot lijsttrekker benoemd. Hij neemt het stokje over van Mineke Bierens. Mineke Bierens is sinds 2004 raadslid, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. Bert van Halderen is in 2010 voor de VVD in de raad gekomen en heeft zich voornamelijk beziggehouden met zaken rond economie, toerisme en het sociaal domein. Marin van den Berge, Marja Osté en Nanda van den Berg staan op resp. nummer 2, 3 en 4 van de kandidatenlijst. Lees verder

 • VVD vindt bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg uitstekend initiatief

  © laatzeelandzien.nl

  13 november − Als er nu ook formeel voldoende draagvlak voor is, kunnen we binnenkort de eerste bedrijveninvesteringszone – kortweg BIZ – in onze gemeente verwelkomen. Een uitstekend initiatief volgens de VVD, aangezien een BIZ de plaatselijke ondernemers de ruimte geeft om samen te investeren in activiteiten die goed zijn voor de economische ontwikkeling in hun stad of dorp. Lees verder

 • 3e Herziening bestemmingsplan buitengebied, VVD steunt eigenaren 4 boerderijen

  © vvd veere

  11 november − In de raadsvergadering van 9 november 2017 is de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Er zijn 2 belangrijke zaken geregeld in dit bestemmingsplan: het opnemen van de cultuurhistorische panden (volgens de lijst die in juli 2017 is vastgesteld) en het integreren van de verordening kleinschalig kamperen in het bestemmingsplan. Voortaan is het perceel uitgangspunt voor het kleinschalig kamperen, en niet wie beheer/toezicht uitoefent op het kampeerterrein. Naar aanleiding van de terinzagelegging waren er diverse zienswijzen ingediend. O.a. door een viertal eigenaren van boerderijen. Zij wilden niet dat hun panden de bestemming cultuurhistorisch waardevol zouden krijgen. De VVD heeft tijdens de raadsvergadering samen met D66 een amendement ingediend om dit verzoek in te willigen Lees verder