• Initiatief VVD leidt tot innovatievouchers voor recreatiesector

  11 oktober − In juli 2016 diende de VVD een initiatief in om een budget van € 25.000 te reserveren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in de toeristische sector. Vanwege het belang van de toeristische sector voor de gemeente Veere is het belangrijk om als gemeente blijvend in te zetten op innovatie en kwaliteitsverbetering. De gemeente kan daarin de rol van aanjager vervullen. Lees verder

 • Betere bereikbaarheid bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke

  11 oktober − De raad heeft ingestemd met de aankoop van het perceel Braamweg 12 in Koudekerke. Hierdoor kan er gezorgd worden voor een betere ontsluiting, d.m.v. een tweede ontsluitingsweg, van het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke. Dit komt de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein ten goede. Lees verder

 • VVD steunt behoud van muzieklessen op school en na schooltijd van harte

  11 oktober − De VVD Veere vindt muziekonderwijs aan jonge mensen belangrijk en ziet de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) als een belangrijke partner op dit gebied. Omdat de ZMS te maken heeft met teruglopende leerlingaantallen heeft het bestuur aan Bureau Berenschot gevraagd om een toekomstvisie te ontwikkelen. Op basis daarvan kreeg de Veerse Raad in de vergadering van 5 oktober twee varianten voorgelegd waaruit we een keus konden maken. Een ruime meerderheid van de raad koos voor het pakket, waarbij de ZMS muzieklessen onder schooltijd organiseert op de basisscholen en daarnaast ook na schooltijd voor kinderen die naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs gaan. Lees verder

 • VVD onderstreept het belang van de vrijwillig burgeradviseurs voor de Wmo

  © VVD

  10 oktober − Mensen die gebruik willen maken van een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben recht op een onafhankelijke ondersteuning in dat proces. Heel belangrijk, vindt de VVD, aangezien het voor veel mensen best lastig is om hun weg te vinden in de mogelijkheden die de Wmo biedt. En een goede advisering kan ook nog eens heel preventief werken: de Wmo is in lang niet alle gevallen de beste oplossing voor een probleem – via allerlei vrijwilligersnetwerken zijn mensen dikwijls ook heel goed te helpen - en de verplichte eigen bijdrage wil ook nog al eens tot een teleurstelling leiden. In de gemeente Veere wordt de cliëntondersteuning voornamelijk gedaan door de ‘vrijwillig burgeradviseurs’. Lees verder

 • VVD Veere zoekt nieuwe fractieleden

  31 augustus − Bijna alle veranderingen in jouw dorp of stad beginnen in de gemeenteraad. Hier worden de besluiten genomen, nadat goed is geluisterd naar de inwoners en alle betrokkenen, en alle belangen zijn afgewogen. Verantwoordelijk werk dus. Raadsleden zijn gewone inwoners die het raadswerk als ‘hobby’ uitoefenen. Ze kunnen dit dan ook niet alleen. Om dit goed te kunnen doen zijn we op zoek naar versterking van onze fractie. Lees verder

 • Lijst cultuurhistorisch waardevolle panden vastgesteld

  11 juli − Twee jaar na de vaststelling van de Structuurvisie Cultuurhistorie is er eindelijk een gescreende lijst cultuurhistorisch waardevolle panden. Screening was nodig zo is gebleken. De lijst met 348 panden is na beoordeling door deskundigen teruggebracht tot 150 panden die het stempel cultuurhistorisch waardevol krijgen. Ook is er een (bescheiden) subsidieregeling vastgesteld. Lees verder

 • Raad Veere kiest voor doorontwikkeling Porthos

  11 juli − In de raadsvergadering van 6 juli stond de toekomst van Porthos opnieuw op de agenda. Samen met alle andere fracties wil de VVD nadrukkelijk vasthouden aan de visie waarvoor we in 2015 hebben gekozen. Porthos voert voor de gemeenten op Walcheren de Wmo en de Jeugdwet uit. Zij voert de regie bij de zorg en ondersteuning die inwoners vragen, maakt hierover afspraken met zorgaanbieders en bewaakt de gemeentelijke budgetten. Klanten weten bij wie ze moeten aankloppen en zijn over het algemeen heel tevreden. Er lopen allerlei projecten om op onderdelen verbeteringen door te voeren, maar we zien geen reden om de visie achter de huidige werkwijze te veranderen. Lees verder

 • Kadernota 2017: Veere groeit en bloeit, daar mogen we trots op zijn

  © VVD

  06 juli − Veere groeit en bloeit. Door de toename van het aantal toeristische overnachtingen zijn in de afgelopen jaren de inkomsten toeristenbelasting en parkeren flink gestegen. De algemene reserve staat op 21 miljoen. En doordat de Nederlandse economie groeit en het Rijk weer meer te besteden heeft, komt er ook nog meer geld uit het Gemeentefonds. Kortom: Veere bevindt zich in de luxe positie dat er voldoende financiële middelen zijn om ook in 2018 daadkrachtig aan te slag te gaan en vanuit de betrokkenheid bij onze inwoners en ondernemers economische ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren en te zorgen voor een plezierige en veilige woonomgeving met goede voorzieningen. Lees verder

 • Ontwikkelingen Fort den Haakweg-gebied kunnen eindelijk van start

  14 juni − Na jaren plannen vormgeven, meerdere besluiten in de gemeenteraad, en een intensief proces met een supervisor, heeft de raad donderdag 8 juni het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen in het Fort den Haakweg gebied vastgesteld. De VVD heeft in die jaren telkens de positieve kanten van de plannen genoemd en benadrukt: voor inwoner, toerist, gemeente en ondernemer. Lees verder

 • Groen licht voor uitvoering plannen Grote Kerk Veere

  11 juni − In de raad van 8 juni 2017 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van budgetten zodat de plannen voor de Grote Kerk Veere uitgevoerd kunnen gaan worden. De VVD (en ook de andere fracties) waren positief kritisch. Lees verder

 • VVD wil minder verkeersdrukte in Domburg

  24 april − Bij de raadsvergadering van 20 april stond het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (kortweg GVVP) op de agenda. Tijdens de vergadering pleitte de VVD voor een onderzoek naar een rondweg om Domburg, met als doel de verkeersdrukte in Domburg zoveel mogelijk te beperken. In de commissievergadering van 4 april had de stadsraad Domburg ook al voor zo’n rondweg gepleit Lees verder

 • Strategische grondaankoop Domburg voor parkeren

  24 april − Nu de verplaatsing van de supermarkt in Domburg qua besluitvorming klaar is voor realisatie, verdwijnen er tegenover het gemeentehuis parkeerplaatsen. Hiermee was al rekening gehouden in de plannen, maar in de loop der tijd is gebleken dat het huidige (extra) aanbod van parkeerplaatsen niet aansluit op de ‘vraag’. Door het herindelen van de gebieden, en de aanpassing van bestemmingen, zou er spanning op het parkeren (rond het gemeentehuis) kunnen ontstaan. Lees verder

 • VVD stelt vragen over startersleningen

  24 april − In onze gemeente hebben we nu inmiddels enige jaren het revolving fund voor startersleningen. De VVD vindt dit een belangrijk aspect voor de starters op de woningmarkt in Veere. De VVD wil daarom graag weten: Lees verder

 • VVD stelt vragen over Walstroom Veere

  24 april − Bij het verlenen van het krediet voor de nieuwe walstroomkast voor de cruiseschepen in Veere in december vorig jaar, heeft de wethouder toegezegd zijn uiterste best te doen dit te realiseren voor de start van het cruise-seizoen. Dit is niet helemaal gelukt, maar de nieuwe kast is vorige week opgeleverd. De VVD is ter ore gekomen dat de cruise schepen problemen ervaren met de werking en het gebruik nieuwe walstroomkast Lees verder

 • VVD pleit voor ruime zondagsopenstelling winkels

  09 april − Vanuit de kernen Oostkapelle, Koudekerke-Dishoek en Vrouwenpolder waren concrete verzoeken ontvangen om de openstelling op zondag voor de winkels in alle kernen volledig vrij te geven. Daarom hadden VVD en D’66 verzocht om dit als agendapunt voor de commissievergadering van 4 april op te voeren. In Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande mogen de winkels al elke zondag open, maar voor de andere kernen geldt nu dat ze – na een verzoek aan het college - maximaal 12 zondagen per jaar open mogen zijn. Dit geldt niet voor Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke en Grijpskerke: daar mogen de winkels geen enkele zondag geopend zijn. Een hele vreemde rechtsongelijkheid tussen ondernemers in dezelfde gemeente, die allemaal met dezelfde inwoners en dezelfde toeristen te maken hebben. Lees verder

 • Toekomst Porthos onzeker

  19 maart − De toekomst van Porthos, de huidige toegangspoort op Walcheren voor (jeugd)zorg en ondersteuning om optimaal mee te kunnen blijven doen in de samenleving, is uiterst onzeker. Ruim 2 jaar na de start wil de gemeenteraad van Middelburg de werkwijze van Porthos volledig veranderen en feitelijk de samenwerking beëindigen. De raad van Veere is erg ongelukkig met dit Middelburgse besluit. Tijdens de raadsvergadering van 16 maart hebben alle fracties onze wethouder sociale zaken, Chris Maas, opgedragen nog een uiterste poging te doen om Porthos te redden. Met recht, want na een lastige start in 2015 blijkt dat het overgrote deel van de klanten heel tevreden is met het werk van Porthos. En natuurlijk valt er zeker nog het een en ander te verbeteren, ook daarover is iedereen het eens. Lees verder

 • Waardering voor de Zeeuwse Kustvisie

  19 maart − De VVD heeft tijdens de raad van 16 maart 2017 haar waardering uitgesproken over de wijze waarop de Zeeuwse Kustvisie tot stand is gekomen. Doordat er zoveel partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan ligt er nu een breed gedragen concept wat we nog wel en wat we niet willen in en om de Zeeuwse kust. Behoud van de unieke kwaliteiten van de kust maar ook ruimte voor kwaliteitsverbetering van accommodaties en voorzieningen. Lees verder

 • Energie-neutrale MFA Biggekerke voldoende

  © NOAHH

  19 maart − Een duurzame Multifunctionele accommodatie: is dat energieneutraal of ‘nul-op-de-meter’? En mag dat €100.000 extra kosten? Over die vragen boog de gemeenteraad zich donderdag 16 maart 2017. De VVD vindt dat de gemeente een voortrekkersrol heeft in het duurzaamheidsvraagstuk, maar energieneutraliteit was voor de VVD voldoende op dit punt. Daarbij lag er geen duidelijk financieel plaatje en waren het extra rendement en de mogelijke subsidies niet erg duidelijk. Voor de VVD waren die argumenten reden om te vragen om het voorstel duidelijker uit te werken. Een meerderheid van de raad wilde dit niet en verzocht het voorstel in stemming te brengen. Met een nipte meerderheid, haalde dit voorstel –ondanks tegenstem van de VVD- het toch. Lees verder

 • Voor herstel van vertrouwen is wisseling DB Veiligheidsregio nodig

  24 februari − De gemeenteraad van Veere is unaniem van mening dat het, om het vertrouwen tussen bestuur, organisatie en gemeenteraden te herstellen, nodig is om de samenstelling van het DB van de Veiligheidsregio te wijzigen. Dit werd vastgelegd in een raadsbrede motie tijdens de extra raadsvergadering op 22 februari 2017. In deze vergadering werden de uitkomsten van het rapport van Twijnstra Gudde besproken. Lees verder

 • VVD maakt duidelijke keus: werk komt altijd vóór bijstand

  06 februari − De VVD vindt het belangrijk dat Orionis, als uitkeringsinstantie van de bijstand, een duidelijke keus maakt bij de aanpak van de groep bijstandsgerechtigden op Walcheren. De focus moet volgens de VVD in de eerste plaats liggen bij een betere begeleiding naar beschikbaar werk, wat voor soort werk dit ook is. Weigeren van werk, of er je best niet voor doen, kan dus echt niet. Wie z’n uiterste best niet doet om aan het werk te gaan, eventueel met hulp van Orionis, kan rekenen op een korting op zijn uitkering. Want een bijstandsuitkering moet echt het laatste redmiddel zijn. Om de mensen in de bijstand zo goed mogelijk te kunnen helpen met het vinden van werk, zal de afdeling bij Orionis die de contacten met werkgevers onderhoudt, wat de VVD betreft kunnen worden uitgebreid. Lees verder