• Verkiezingsprogramma 2018-2022: onze visie op een sterk en gezond Veere

  Op 21 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Uw kans om een keuze te maken. Met uw stem op de VVD kiest u voor een fijne leefomgeving, een goed arbeidsklimaat en een klantvriendelijke gemeente. We maken elke dag onze eigen keuzes en wij vinden het normaal dat iedereen daarbij zoveel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. De rol van uw gemeente is om u te ondersteunen, soms met kleine dingen als het verstrekken van een rijbewijs, soms met grote dingen als een vergunning of zorg die u nodig heeft. Gezond blijven en wonen in een fijne omgeving is van het grootste belang. Lees verder

 • VVD: teleurstellend dat raad verzoek om kleine oriëntatie-lampjes in Manteling afwijst

  04 februari − In de raadsvergadering van 1 februari 2018 hebben VVD en DTV, bij de bespreking van het Beleid voor donker, ervoor gepleit om het verzoek vanuit Oostkapelle, voor een proef met oriëntatieverlichting vanaf een strandpaviljoen tot aan de fietsenstalling, in te willigen. De Ondernemersvereniging Oostkapelle, de Dorpsraad, vier strandpaviljoens, werkgroep Duurzaam Oostkapelle en Klaas Jobse (Astronomy-project) hebben de intentie uitgesproken om de bestaande verlichting sterk terug te brengen. Maar zij hadden wel een wens voor oriëntatieverlichting en reflectoren. Lees verder

 • VVD Veere vindt kosten voor invoering PxQ-systeem veel te hoog

  04 februari − Veere gaat een zienswijze indienen m.b.t. het implementatieplan PxQ op stuksniveau met als belangrijkste punten: • de kosten voor de invoering van de systematiek van in totaal €1.518.220,- over 2017-2020 zijn buiten proportie hoog. • pas (structureel) invulling geven aan de benodigde formatie nadat de kengetallen en producten zijn geëvalueerd op basis van werkelijke cijfers. • de implementatie van PxQ op stuksniveau mag niet ten koste gaan van de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat deze op niveau blijft. Lees verder

 • VVD Liberaaltje huis-aan-huis bij inwoners van gemeente Veere in de bus

  22 januari − Deze week verschijnt een gloednieuw Liberaaltje. Voor het zesde jaar op rij. Met onze prioriteiten voor 2018, nieuws uit de fractie én twee nieuwe fractieleden die zich voorstellen. Lees verder

 • Brede steun nieuwbouwplannen The Wigwam te Domburg

  18 december − De raad heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen van Hotel The Wigwam in Domburg. De VVD is positief over het plan omdat het een belangrijke kwaliteitsverbetering oplevert. Goed om te zien dat lokale ondernemers dergelijke investeringen willen plegen, zodat zij hun bedrijf op een goede manier voort kunnen zetten. De welstandscommissie heeft ingestemd met het ontwerp en er wordt een maximale inspanning voor duurzaamheid gepleegd. Lees verder

 • Plannen voor nieuwe school, gymzaal en dorpshuis in Serooskerke

  18 december − Veel partijen hebben ideeën en wensen aangedragen voor de herontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in Serooskerke. De basisschool met gymzaal gaan volgens het gekozen scenario naar Serooskerke-Oost. Fysiofitness De Driehoek, Arduin en Zorgstroom zien mogelijkheden om ook naar Serooskerke-Oost te verhuizen. De VVD vindt het positief dat er veel partijen betrokken zijn. Uit de reacties blijkt echter dat er ook veel inwoners zijn die nog niet goed op de hoogte zijn van wat er nu wordt voorgesteld. Lees verder

 • Domburg krijgt z’n eigen parkeerverwijssysteem

  17 december − In de laatste raadsvergadering van 2017 is definitief besloten om in Domburg een parkeerverwijssysteem te realiseren. Ook de VVD heeft hier voor gestemd, hoewel we van mening zijn dat dit systeem de problemen van het zoekverkeer niet voldoende zal oplossen. Lees verder

 • Rekenkamer Veere heeft inhuur van personeel onderzocht

  © laatzeelandzien.nl

  17 december − De VVD is blij met het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft gedaan naar de inhuur van personeel door de gemeente. Over 2016 ging dit om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. De VVD wil precies weten waar dit bedrag aan besteed is en of de ingehuurde kennis ook consequent aan de eigen ambtenaren wordt overgedragen. Lees verder

 • Hoe gaan we verder met Porthos ?

  17 december − De drie Walcherse gemeentes werken samen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Uitvoerende organisatie daarvoor is Porthos. Het heeft er enige tijd naar uitgezien dat elke gemeente zijn eigen weg zou gaan en de samenwerking binnen Porthos zou worden beëindigd. De VVD heeft dat nooit een goed idee gevonden. Lees verder

 • VVD zorgt voor uitstel wijziging forfait toeristenbelasting

  17 december − De campings en minicampings kunnen in 2018 het forfaitaire tarief op dezelfde manier gebruiken als in 2017. De raad ging mee in het voorstel van de VVD om de verordening 2018 gelijk te laten aan de verordening 2017, en alleen het forfait voor het naseizoen te wijzigen van 13 in 21 nachten. Lees verder

 • VVD bezorgd over verspilling in de zorg

  © laatzeelandzien.nl

  06 december − Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Zoals een traplift, een scootmobiel of een toiletverhoger. De VVD vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en efficiënt gebeurt. Lees verder

 • Bert van Halderen lijsttrekker VVD Veere

  14 november − Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november heeft de VVD Veere de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Bert van Halderen is hierbij tot lijsttrekker benoemd. Hij neemt het stokje over van Mineke Bierens. Mineke Bierens is sinds 2004 raadslid, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. Bert van Halderen is in 2010 voor de VVD in de raad gekomen en heeft zich voornamelijk beziggehouden met zaken rond economie, toerisme en het sociaal domein. Marin van den Berge, Marja Osté en Nanda van den Berg staan op resp. nummer 2, 3 en 4 van de kandidatenlijst. Lees verder

 • VVD vindt bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg uitstekend initiatief

  © laatzeelandzien.nl

  13 november − Als er nu ook formeel voldoende draagvlak voor is, kunnen we binnenkort de eerste bedrijveninvesteringszone – kortweg BIZ – in onze gemeente verwelkomen. Een uitstekend initiatief volgens de VVD, aangezien een BIZ de plaatselijke ondernemers de ruimte geeft om samen te investeren in activiteiten die goed zijn voor de economische ontwikkeling in hun stad of dorp. Lees verder

 • 3e Herziening bestemmingsplan buitengebied, VVD steunt eigenaren 4 boerderijen

  © vvd veere

  11 november − In de raadsvergadering van 9 november 2017 is de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Er zijn 2 belangrijke zaken geregeld in dit bestemmingsplan: het opnemen van de cultuurhistorische panden (volgens de lijst die in juli 2017 is vastgesteld) en het integreren van de verordening kleinschalig kamperen in het bestemmingsplan. Voortaan is het perceel uitgangspunt voor het kleinschalig kamperen, en niet wie beheer/toezicht uitoefent op het kampeerterrein. Naar aanleiding van de terinzagelegging waren er diverse zienswijzen ingediend. O.a. door een viertal eigenaren van boerderijen. Zij wilden niet dat hun panden de bestemming cultuurhistorisch waardevol zouden krijgen. De VVD heeft tijdens de raadsvergadering samen met D66 een amendement ingediend om dit verzoek in te willigen Lees verder

 • Speerpunten voor 2018

  © laatzeelandzien.nl

  10 november − De Programmabegroting 2018 is weer al de laatste begroting van het zittende college. Maar het is zeker geen beleidsarme begroting, want bij de Kadernota 2017 bleek al dat het college nog vol plannen zit die ze graag in 2018 wil realiseren. In de raadsvergadering van juli hebben we afgesproken dat er diverse actiepunten zijn waar we aparte raadsvoorstellen of uitgebreide IOB-procedures voor willen. Dit is vastgelegd in het raadsvoorstel Versterken bestuurskracht (agendapunt 8). Dat betekent dus ook dat we nu nog geen goedkeuring geven aan de budgetten die hiervoor zijn geraamd in de begroting. We gaan nader in op een aantal onderdelen van de begroting: Lees verder

 • Initiatief VVD leidt tot innovatievouchers voor recreatiesector

  11 oktober − In juli 2016 diende de VVD een initiatief in om een budget van € 25.000 te reserveren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in de toeristische sector. Vanwege het belang van de toeristische sector voor de gemeente Veere is het belangrijk om als gemeente blijvend in te zetten op innovatie en kwaliteitsverbetering. De gemeente kan daarin de rol van aanjager vervullen. Lees verder

 • Betere bereikbaarheid bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke

  11 oktober − De raad heeft ingestemd met de aankoop van het perceel Braamweg 12 in Koudekerke. Hierdoor kan er gezorgd worden voor een betere ontsluiting, d.m.v. een tweede ontsluitingsweg, van het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke. Dit komt de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein ten goede. Lees verder

 • VVD steunt behoud van muzieklessen op school en na schooltijd van harte

  11 oktober − De VVD Veere vindt muziekonderwijs aan jonge mensen belangrijk en ziet de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) als een belangrijke partner op dit gebied. Omdat de ZMS te maken heeft met teruglopende leerlingaantallen heeft het bestuur aan Bureau Berenschot gevraagd om een toekomstvisie te ontwikkelen. Op basis daarvan kreeg de Veerse Raad in de vergadering van 5 oktober twee varianten voorgelegd waaruit we een keus konden maken. Een ruime meerderheid van de raad koos voor het pakket, waarbij de ZMS muzieklessen onder schooltijd organiseert op de basisscholen en daarnaast ook na schooltijd voor kinderen die naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs gaan. Lees verder

 • VVD onderstreept het belang van de vrijwillig burgeradviseurs voor de Wmo

  © VVD

  10 oktober − Mensen die gebruik willen maken van een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben recht op een onafhankelijke ondersteuning in dat proces. Heel belangrijk, vindt de VVD, aangezien het voor veel mensen best lastig is om hun weg te vinden in de mogelijkheden die de Wmo biedt. En een goede advisering kan ook nog eens heel preventief werken: de Wmo is in lang niet alle gevallen de beste oplossing voor een probleem – via allerlei vrijwilligersnetwerken zijn mensen dikwijls ook heel goed te helpen - en de verplichte eigen bijdrage wil ook nog al eens tot een teleurstelling leiden. In de gemeente Veere wordt de cliëntondersteuning voornamelijk gedaan door de ‘vrijwillig burgeradviseurs’. Lees verder

 • VVD Veere zoekt nieuwe fractieleden

  31 augustus − Bijna alle veranderingen in jouw dorp of stad beginnen in de gemeenteraad. Hier worden de besluiten genomen, nadat goed is geluisterd naar de inwoners en alle betrokkenen, en alle belangen zijn afgewogen. Verantwoordelijk werk dus. Raadsleden zijn gewone inwoners die het raadswerk als ‘hobby’ uitoefenen. Ze kunnen dit dan ook niet alleen. Om dit goed te kunnen doen zijn we op zoek naar versterking van onze fractie. Lees verder