• Verkiezingsprogramma 2018-2022: onze visie op een sterk en gezond Veere

  Op 15 maart 2018 kunt u weer uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Uw kans om een keuze te maken. Met uw stem op de VVD kiest u voor een fijne leefomgeving, een goed arbeidsklimaat en een klantvriendelijke gemeente. We maken elke dag onze eigen keuzes en wij vinden het normaal dat iedereen daarbij zoveel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. De rol van uw gemeente is om u te ondersteunen, soms met kleine dingen als het verstrekken van een rijbewijs, soms met grote dingen als een vergunning of zorg die u nodig heeft. Gezond blijven en wonen in een fijne omgeving is van het grootste belang. Lees verder

 • VVD bezorgd over verspilling in de zorg

  © laatzeelandzien.nl

  06 december − Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Zoals een traplift, een scootmobiel of een toiletverhoger. De VVD vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en efficiënt gebeurt. Lees verder

 • Bert van Halderen lijsttrekker VVD Veere

  14 november − Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 november heeft de VVD Veere de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Bert van Halderen is hierbij tot lijsttrekker benoemd. Hij neemt het stokje over van Mineke Bierens. Mineke Bierens is sinds 2004 raadslid, waarvan de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. Bert van Halderen is in 2010 voor de VVD in de raad gekomen en heeft zich voornamelijk beziggehouden met zaken rond economie, toerisme en het sociaal domein. Marin van den Berge, Marja Osté en Nanda van den Berg staan op resp. nummer 2, 3 en 4 van de kandidatenlijst. Lees verder

 • VVD vindt bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg uitstekend initiatief

  © laatzeelandzien.nl

  13 november − Als er nu ook formeel voldoende draagvlak voor is, kunnen we binnenkort de eerste bedrijveninvesteringszone – kortweg BIZ – in onze gemeente verwelkomen. Een uitstekend initiatief volgens de VVD, aangezien een BIZ de plaatselijke ondernemers de ruimte geeft om samen te investeren in activiteiten die goed zijn voor de economische ontwikkeling in hun stad of dorp. Lees verder

 • 3e Herziening bestemmingsplan buitengebied, VVD steunt eigenaren 4 boerderijen

  © vvd veere

  11 november − In de raadsvergadering van 9 november 2017 is de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Er zijn 2 belangrijke zaken geregeld in dit bestemmingsplan: het opnemen van de cultuurhistorische panden (volgens de lijst die in juli 2017 is vastgesteld) en het integreren van de verordening kleinschalig kamperen in het bestemmingsplan. Voortaan is het perceel uitgangspunt voor het kleinschalig kamperen, en niet wie beheer/toezicht uitoefent op het kampeerterrein. Naar aanleiding van de terinzagelegging waren er diverse zienswijzen ingediend. O.a. door een viertal eigenaren van boerderijen. Zij wilden niet dat hun panden de bestemming cultuurhistorisch waardevol zouden krijgen. De VVD heeft tijdens de raadsvergadering samen met D66 een amendement ingediend om dit verzoek in te willigen Lees verder

 • Speerpunten voor 2018

  © laatzeelandzien.nl

  10 november − De Programmabegroting 2018 is weer al de laatste begroting van het zittende college. Maar het is zeker geen beleidsarme begroting, want bij de Kadernota 2017 bleek al dat het college nog vol plannen zit die ze graag in 2018 wil realiseren. In de raadsvergadering van juli hebben we afgesproken dat er diverse actiepunten zijn waar we aparte raadsvoorstellen of uitgebreide IOB-procedures voor willen. Dit is vastgelegd in het raadsvoorstel Versterken bestuurskracht (agendapunt 8). Dat betekent dus ook dat we nu nog geen goedkeuring geven aan de budgetten die hiervoor zijn geraamd in de begroting. We gaan nader in op een aantal onderdelen van de begroting: Lees verder

 • Initiatief VVD leidt tot innovatievouchers voor recreatiesector

  11 oktober − In juli 2016 diende de VVD een initiatief in om een budget van € 25.000 te reserveren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in de toeristische sector. Vanwege het belang van de toeristische sector voor de gemeente Veere is het belangrijk om als gemeente blijvend in te zetten op innovatie en kwaliteitsverbetering. De gemeente kan daarin de rol van aanjager vervullen. Lees verder

 • Betere bereikbaarheid bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke

  11 oktober − De raad heeft ingestemd met de aankoop van het perceel Braamweg 12 in Koudekerke. Hierdoor kan er gezorgd worden voor een betere ontsluiting, d.m.v. een tweede ontsluitingsweg, van het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke. Dit komt de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein ten goede. Lees verder

 • VVD steunt behoud van muzieklessen op school en na schooltijd van harte

  11 oktober − De VVD Veere vindt muziekonderwijs aan jonge mensen belangrijk en ziet de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) als een belangrijke partner op dit gebied. Omdat de ZMS te maken heeft met teruglopende leerlingaantallen heeft het bestuur aan Bureau Berenschot gevraagd om een toekomstvisie te ontwikkelen. Op basis daarvan kreeg de Veerse Raad in de vergadering van 5 oktober twee varianten voorgelegd waaruit we een keus konden maken. Een ruime meerderheid van de raad koos voor het pakket, waarbij de ZMS muzieklessen onder schooltijd organiseert op de basisscholen en daarnaast ook na schooltijd voor kinderen die naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs gaan. Lees verder

 • VVD onderstreept het belang van de vrijwillig burgeradviseurs voor de Wmo

  © VVD

  10 oktober − Mensen die gebruik willen maken van een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hebben recht op een onafhankelijke ondersteuning in dat proces. Heel belangrijk, vindt de VVD, aangezien het voor veel mensen best lastig is om hun weg te vinden in de mogelijkheden die de Wmo biedt. En een goede advisering kan ook nog eens heel preventief werken: de Wmo is in lang niet alle gevallen de beste oplossing voor een probleem – via allerlei vrijwilligersnetwerken zijn mensen dikwijls ook heel goed te helpen - en de verplichte eigen bijdrage wil ook nog al eens tot een teleurstelling leiden. In de gemeente Veere wordt de cliëntondersteuning voornamelijk gedaan door de ‘vrijwillig burgeradviseurs’. Lees verder

 • VVD Veere zoekt nieuwe fractieleden

  31 augustus − Bijna alle veranderingen in jouw dorp of stad beginnen in de gemeenteraad. Hier worden de besluiten genomen, nadat goed is geluisterd naar de inwoners en alle betrokkenen, en alle belangen zijn afgewogen. Verantwoordelijk werk dus. Raadsleden zijn gewone inwoners die het raadswerk als ‘hobby’ uitoefenen. Ze kunnen dit dan ook niet alleen. Om dit goed te kunnen doen zijn we op zoek naar versterking van onze fractie. Lees verder

 • Lijst cultuurhistorisch waardevolle panden vastgesteld

  11 juli − Twee jaar na de vaststelling van de Structuurvisie Cultuurhistorie is er eindelijk een gescreende lijst cultuurhistorisch waardevolle panden. Screening was nodig zo is gebleken. De lijst met 348 panden is na beoordeling door deskundigen teruggebracht tot 150 panden die het stempel cultuurhistorisch waardevol krijgen. Ook is er een (bescheiden) subsidieregeling vastgesteld. Lees verder

 • Raad Veere kiest voor doorontwikkeling Porthos

  11 juli − In de raadsvergadering van 6 juli stond de toekomst van Porthos opnieuw op de agenda. Samen met alle andere fracties wil de VVD nadrukkelijk vasthouden aan de visie waarvoor we in 2015 hebben gekozen. Porthos voert voor de gemeenten op Walcheren de Wmo en de Jeugdwet uit. Zij voert de regie bij de zorg en ondersteuning die inwoners vragen, maakt hierover afspraken met zorgaanbieders en bewaakt de gemeentelijke budgetten. Klanten weten bij wie ze moeten aankloppen en zijn over het algemeen heel tevreden. Er lopen allerlei projecten om op onderdelen verbeteringen door te voeren, maar we zien geen reden om de visie achter de huidige werkwijze te veranderen. Lees verder

 • Kadernota 2017: Veere groeit en bloeit, daar mogen we trots op zijn

  © VVD

  06 juli − Veere groeit en bloeit. Door de toename van het aantal toeristische overnachtingen zijn in de afgelopen jaren de inkomsten toeristenbelasting en parkeren flink gestegen. De algemene reserve staat op 21 miljoen. En doordat de Nederlandse economie groeit en het Rijk weer meer te besteden heeft, komt er ook nog meer geld uit het Gemeentefonds. Kortom: Veere bevindt zich in de luxe positie dat er voldoende financiële middelen zijn om ook in 2018 daadkrachtig aan te slag te gaan en vanuit de betrokkenheid bij onze inwoners en ondernemers economische ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren en te zorgen voor een plezierige en veilige woonomgeving met goede voorzieningen. Lees verder

 • Ontwikkelingen Fort den Haakweg-gebied kunnen eindelijk van start

  14 juni − Na jaren plannen vormgeven, meerdere besluiten in de gemeenteraad, en een intensief proces met een supervisor, heeft de raad donderdag 8 juni het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen in het Fort den Haakweg gebied vastgesteld. De VVD heeft in die jaren telkens de positieve kanten van de plannen genoemd en benadrukt: voor inwoner, toerist, gemeente en ondernemer. Lees verder

 • Groen licht voor uitvoering plannen Grote Kerk Veere

  11 juni − In de raad van 8 juni 2017 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van budgetten zodat de plannen voor de Grote Kerk Veere uitgevoerd kunnen gaan worden. De VVD (en ook de andere fracties) waren positief kritisch. Lees verder

 • VVD wil minder verkeersdrukte in Domburg

  24 april − Bij de raadsvergadering van 20 april stond het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (kortweg GVVP) op de agenda. Tijdens de vergadering pleitte de VVD voor een onderzoek naar een rondweg om Domburg, met als doel de verkeersdrukte in Domburg zoveel mogelijk te beperken. In de commissievergadering van 4 april had de stadsraad Domburg ook al voor zo’n rondweg gepleit Lees verder

 • Strategische grondaankoop Domburg voor parkeren

  24 april − Nu de verplaatsing van de supermarkt in Domburg qua besluitvorming klaar is voor realisatie, verdwijnen er tegenover het gemeentehuis parkeerplaatsen. Hiermee was al rekening gehouden in de plannen, maar in de loop der tijd is gebleken dat het huidige (extra) aanbod van parkeerplaatsen niet aansluit op de ‘vraag’. Door het herindelen van de gebieden, en de aanpassing van bestemmingen, zou er spanning op het parkeren (rond het gemeentehuis) kunnen ontstaan. Lees verder

 • VVD stelt vragen over startersleningen

  24 april − In onze gemeente hebben we nu inmiddels enige jaren het revolving fund voor startersleningen. De VVD vindt dit een belangrijk aspect voor de starters op de woningmarkt in Veere. De VVD wil daarom graag weten: Lees verder

 • VVD stelt vragen over Walstroom Veere

  24 april − Bij het verlenen van het krediet voor de nieuwe walstroomkast voor de cruiseschepen in Veere in december vorig jaar, heeft de wethouder toegezegd zijn uiterste best te doen dit te realiseren voor de start van het cruise-seizoen. Dit is niet helemaal gelukt, maar de nieuwe kast is vorige week opgeleverd. De VVD is ter ore gekomen dat de cruise schepen problemen ervaren met de werking en het gebruik nieuwe walstroomkast Lees verder