Betere bereikbaarheid bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke

De raad heeft ingestemd met de aankoop van het perceel Braamweg 12 in Koudekerke. Hierdoor kan er gezorgd worden voor een betere ontsluiting, d.m.v. een tweede ontsluitingsweg, van het bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke. Dit komt de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein ten goede. Karreveld is één van de centrale bedrijventerreinen in de gemeente Veere. De aankoop maakt het ook mogelijk om op deze locatie over nieuw (ca. 14.000 m2) uit te geven bedrijfsgrond te beschikken.

De huidige en enige toegangsweg is slecht bereikbaar en vanwege een scherpe bocht aansluitend op de smalle Braamweg niet veilig te noemen. Gevestigde ondernemers en de dorpsraad hebben verzocht om een betere ontsluiting.

De gemeente kan het perceel Braanweg 12 aankopen voor een bedrag van € 800.000. Ondanks een subsidie van de Provincie Zeeland van € 408.001,-, is de verwachting dat het project uiteindelijk leidt tot een verlies van € 335.000.

De VVD heeft aangegeven dat zij van het college verwacht dat ze nog kritisch gaan kijken of er kosten bespaard kunnen worden op het saneren en bouwrijp maken; streven zou moeten zijn om dit minimaal kostendekkend uit te voeren.

In een reactie gaf de wethouder aan dat er ook bekeken kan worden of de m2-prijs verhoogd kan worden (de huidige prijs is € 98).