Initiatief VVD leidt tot innovatievouchers voor recreatiesector

In juli 2016 diende de VVD een initiatief in om een budget van € 25.000 te reserveren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in de toeristische sector

Vanwege het belang van de toeristische sector voor de gemeente Veere is het belangrijk om als gemeente blijvend in te zetten op innovatie en kwaliteitsverbetering. De gemeente kan daarin de rol van aanjager vervullen.

Inmiddels heeft Impuls Zeeland in opdracht en met een bijdrage van de provincie een pilot met een innovatieregeling voor de verblijfsrecreatie uitgevoerd. De pilot is succesvol verlopen, zodat besloten is om deze voort te zetten. De gemeente Veere kan nu aanhaken bij dit project. 

De voorgestelde regeling houdt in dat ondernemers in de verblijfsrecreatieve sector in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage om extern advies in te huren voor hun innovatievraag (concept-ontwikkeling, business- of financieringsplan). De bijdrage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 5.000. Naast een innovatievoucher is het ook mogelijk een bijdrage te ontvangen voor het inzetten van een Expertteam om tot een integraal kwaliteitsplan te komen.

De Recreatie & Toerisme-sector heeft een positief advies uitgebracht over de voucherregeling en gaat er mee akkoord dat voor de 1e ronde een co-financieringsbijdrage van € 25.000 wordt verleend uit het budget Toeristische Impuls.

De raad van Veere stemde in de vergadering van 5 oktober 2017 unaniem in met de regeling.

Omdat het de bedoeling is om met name die bedrijven te bereiken, die niet snel uit zichzelf starten met innovatie, heeft de VVD gevraagd om de regeling niet alleen digitaal bekend te maken maar ook via papieren brieven of flyers.