Speerpunten voor 2018

Programmabegroting 2018

 

Raad 9 november 2017

 

Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

De Programmabegroting 2018 is weer al de laatste begroting van het zittende college. Maar het is zeker geen beleidsarme begroting, want bij de Kadernota 2017 bleek al dat het college nog vol plannen zit die ze graag in 2018 wil realiseren. In de raadsvergadering van juli hebben we afgesproken dat er diverse actiepunten zijn waar we aparte raadsvoorstellen of uitgebreide IOB-procedures voor willen. Dit is vastgelegd in het raadsvoorstel Versterken bestuurskracht (agendapunt 8). Dat betekent dus ook dat we nu nog geen goedkeuring geven aan de budgetten die hiervoor zijn geraamd in de begroting.

We gaan nader in op een aantal onderdelen van de begroting:

De Nota Parkeren zou al in 2017 aan de orde komen maar is doorgeschoven naar mei 2018. Voor de VVD blijft het uitgangspunt dat we betaald- en vergunningparkeren alleen inzetten als het nodig is om het parkeren te reguleren. Het innen van zoveel mogelijk parkeergeld is geen doel op zich. In Zoutelande zien we dat het tijdelijk parkeerterrein aan de Nieuwstraat voorziet in een behoefte. Het zou een goede zaak zijn om dit ook in de toekomst de bestemming parkeerterrein te geven.

Woningbouw: binnenkort wordt er gestart met een nieuw woningbehoefte-onderzoek. Opzet is om de resultaten te gebruiken bij het maken van nieuwe regionale woningmarktafspraken. De wijze waarop de gemeenten op Walcheren nu hierover ruziën is een slechte zaak en moet snel opgelost worden.

Wat de VVD betreft worden de resultaten van het woningbehoefte-onderzoek ook gebruikt om, in samenspraak met de raad, een planning te maken voor inbreiding en uitbreiding van onze kernen.

Inwoners doen nadrukkelijk een beroep op ons om ervoor te zorgen dat jongeren en ouderen in de gemeente kunnen blijven wonen. Doordat de eisen voor het afsluiten van een hypotheek strenger zijn geworden, is er ook behoefte aan huurwoningen in de vrije sector. Ook daar zullen we op in moeten spelen.

Dat nieuwe woningen leiden tot meer jonge gezinnen in de kern, zien we in Zoutelande, waar de school nu te maken heeft met ruimtegebrek. Ook voor de nog vrij nieuwe school in Domburg is uitbreiding nu al nodig. Blijkbaar kloppen de leerlingenprognoses niet. Herijking van de prognoses leerlingenaantallen is dan ook noodzakelijk.

Zeker nu er allerlei plannen worden uitgewerkt voor nieuwe multifunctionele accommodaties. In de raadsvergadering van 5 oktober hebben we al een oproep aan het college gedaan om de plannen voor Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle op korte termijn te agenderen voor de raad. Zodat de raad de kaders aan kan geven van wat er nu verder uitgewerkt kan worden.

M.b.t. Serooskerke en Serooskerke-Oost is het zaak dat alle ontwikkelingen integraal bekeken worden (nieuwe school, dorpshuis, investeringen zwembad, invulling Serooskerke-Oost, mogelijkheden woningbouw) en dat wij als raad meer en beter betrokken worden bij de plannen.

Door het project Mooi Veere wil het college vervuiling en verloedering aanpakken. Dat is een goede zaak. Wel jammer dat het college alle uitstallingen en reclame-uitingen als ontsierende zaken beschouwt. Zo zal het wel niet bedoeld zijn, maar zo staat het er wel.

Met het plan van aanpak om storende elementen in het buitengebied tegen te gaan, wil het blijkbaar niet zo lukken. Want dat staat nu al 3 jaar op de planning en is dus blijkbaar nog steeds niet gemaakt.

We willen opnieuw aandacht vragen voor een andere vorm van verrommeling, namelijk het onkruid op stoepen en straten. Het lijkt ons een goed idee om via Facebook en de Veerse krant een oproep te doen aan onze inwoners en ondernemers om mee te helpen bij de onkruidbestrijding door het schoonhouden van hun eigen stoep en straat. De gemeente Tholen kan als voorbeeld dienen: zo’n 95% van de inwoners helpt daar een handje mee.

Vervangen van de economische agenda is een van de actiepunten. Voor we hier tijd en geld aan spenderen, lijkt het de VVD noodzakelijk om eerst te bespreken wat we willen bereiken met een economische agenda.

Voor het project Ecoferium staat nog steeds een budget van € 100.000 geagendeerd. In de programmabegroting van 2017 stond al dat het jaar 2017 beslissend moest zijn voor het doorgaan van dit plan. Van ondernemerszijde zijn geen initiatieven gekomen. Wat ons betreft kan dit project nu dus wel vervallen.

We staan positief tegenover de extra zandsuppleties, aangezien het strand belangrijk is voor ons toeristisch product. Het gaat hier echter om forse investeringen. Voor een periode van 5 jaar zou het voor Veere totaal om 1 miljoen euro gaan. Hoe hiervoor een Zeeuws regiofonds gevuld kan worden is nog niet duidelijk. De door uw college geopperde dekkingsmogelijkheid via een toeslag op de toeristenbelasting of een extra heffing van de OZB wijzen wij in ieder geval af.

Voor herziening van de landbouwnota wordt € 40.000 gereserveerd. Zoals in het raadsvoorstel Versterken bestuurskracht is aangegeven, is het één van de onderwerpen die via een uitgebreid IOB-proces en met input van de sector opgepakt moet worden.

Het college wil de asbestregeling aantrekkelijker maken. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Feit is dat momenteel het verwijderen van asbestdaken stagneert omdat er niet gewerkt mag worden met een hijskraan met open werkbak. Om tempo te kunnen maken zal daar op landelijk niveau eerst een oplossing voor gezocht moeten worden.

Voor het jachthavengebied Oostwatering lezen we dat er in 2018 een ontwikkelplan komt. Het is al weer even stil over dit onderwerp en we vragen ons af of er inmiddels wél overeenstemming is tussen de diverse belanghebbenden. Want als die er niet is valt er weinig te ontwikkelen, denken wij.

Bij het hoofdstuk Sociaal Domein wordt bij maatregel 6.001 € 30.000 extra gevraagd voor het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties. En bij 6.006 wordt er

€ 62.000 extra beschikbaar gesteld voor Stichting Welzijn Veere voor de verbinding tussen inwoners en instellingen. Is hier niet sprake van een dubbeling en wat gaan we precies doen? We constateren namelijk dat in onze kernen burenhulp nog vaak spontaan wordt georganiseerd waardoor de ´georganiseerde´ burenhulpcommissies  weinig in actie hoeven te komen. De VVD  wil daarom graag een betere onderbouwing zien van de voorgestelde uitbreiding van de Stichting Welzijn Veere alvorens we hiermee akkoord gaan. Verder willen we graag dat met de Stichting  concrete prestatieafspraken worden gemaakt, zoals ook bij zorgverleners inmiddels gebruikelijk is.

De financiën van Orionis blijven een heikel punt: het lijkt erop dat nauwelijks te voorspellen is welke kant het opgaat. Positief is het dat de nieuwe manier van werken zijn vruchten afwerpt en dat de uitstroom groeit.

Tenslotte willen we benadrukken dat we er blij mee zijn dat de samenwerking met Vlissingen en Middelburg op het gebied van Wmo en Jeugdhulp weer wordt opgepakt. Het toegezegde procesvoorstel zien we in december graag tegemoet. Vanzelfsprekend moeten we daarbij onze eigen prioriteiten en de eigenheid van onze gemeente – met een andere structuur dan Middelburg en Vlissingen – in de gaten houden.

Lokale heffingen: bij de Kadernota  2017 was er nog sprake van een stijging van het tarief voor afvalstoffenheffing met 1,6%. De VVD heeft toen al aangegeven dat dat gezien de dalende kosten absoluut niet nodig is. Het college is nu blijkbaar tot hetzelfde inzicht gekomen, want de tarieven dalen met 7,25%.

Het amendement m.b.t. het tarief afvalstoffenheffing wat we bij de bespreking van de Kadernota hebben aangehouden trekken we dus in.

Met betrekking tot de rioolheffing is het een verrassing dat het tarief ineens kan dalen met 11,75% terwijl er eerst nog sprake was van een stijging met 3,1% omdat het niet kostendekkend zou zijn. Dat is een verschil van bijna 15%. Het komt richting onze inwoners toch wat vreemd over dat we nu moeten zeggen: tja de toerekening van kosten is een beetje gewijzigd en nu kunnen we de tarieven verlagen.

Het voorstel voor een wijziging van de objectafbakening volgt in december. We vinden het belangrijk dat het college ons dan ook inzicht geeft in de consequenties per soort object.

M.b.t. het forfaitair tarief voor de toeristenbelasting wachten we met spanning af of het onderzoek dit keer wel goed is uitgevoerd.

Er is een aparte paragraaf duurzaamheid toegevoegd aan de begroting. Bij route 8, m.b.t. het terugdringen van CO-2 zou de VVD graag zien dat er ook overlegd wordt met de agrarische sector wat zij hierin voor onze gemeente kunnen betekenen. Eén van de maatregelen die de landbouw namelijk kan nemen, is het opslaan van meer koolstof in de landbouwbodem. Dit kan door het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Dat is mogelijk door  verschillende maatregelen, zoals bemesten met gewasresten en dierlijke mest, het gebruik van groenbemesters en akkerrandenbeheer.

Ten aanzien van de personele kosten staat er veel op stapel voor 2018. De memo geeft een goed overzicht waar de diverse budgetten voor bestemd zijn.

Meer en meer wordt er kennis ingehuurd. Het is van belang dat er gezorgd wordt voor een evenwichtige verhouding tussen inhuur en vaste formatie en dat er een goede afstemming is tussen vaste en tijdelijk medewerkers.

Veel personele budgetten hebben te maken met het versterken van de juridisch kwaliteit van de organisatie. De Legal audit heeft aangetoond dat dit noodzakelijk is.

De VVD verwacht in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie dat zij klantvriendelijk en dienstverlenend is, en open, transparant en integer opereert. Steeds vanuit het oogpunt dat de overheid er is voor de inwoners en niet andersom!

9 november 2017

Fractie VVD