3e Herziening bestemmingsplan buitengebied, VVD steunt eigenaren 4 boerderijen

In de raadsvergadering van 9 november 2017 is de 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Er zijn 2 belangrijke zaken geregeld in dit bestemmingsplan: het opnemen van de cultuurhistorische panden (volgens de lijst die in juli 2017 is vastgesteld) en het integreren van de verordening kleinschalig kamperen in het bestemmingsplan. Voortaan is het perceel uitgangspunt voor het kleinschalig kamperen, en niet wie beheer/toezicht uitoefent op het kampeerterrein.

Naar aanleiding van de terinzagelegging waren er diverse zienswijzen ingediend.

O.a. door een viertal eigenaren van boerderijen. Zij wilden niet dat hun panden de bestemming cultuurhistorisch waardevol zouden krijgen. De VVD heeft tijdens de raadsvergadering samen met D66 een amendement ingediend om dit verzoek in te willigen met als argument dat er was afgesproken dat er m.b.t. de boerderijen nog nadere afstemming met de provincie plaats zou vinden. De provincie heeft de lijst nog niet definitief vastgesteld en zij hanteren het uitgangspunt dat als een eigenaar niet op de lijst wil, dat het pand er dan ook niet op komt. We kregen echter geen medestanders voor het amendement.

In de raadsvergadering kwam ook de sloop van het pompstation Oranjezon aan de orde; de raad had dit pand in juli 2017 nog als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. Maar naar nu bleek was er in februari 2017 al een vergunning verleend die sloop van het pand mogelijk maakte. De woning (Koningin Emmaweg 22) en de werkplaats (Koningin Emmaweg 20A) blijven wel beschermd.

Ook een terrein van de Scouting, het Poldertje, was punt van discussie. Twee buurtbewoners kwamen inspreken omdat zij overlast ervaren van de scoutingactiviteiten. De raad was van mening dat het Poldertje bestemd kan worden als scoutingterrein omdat het ook al als zodanig in gebruik is. Wel is het van belang dat er getracht wordt om een oplossing te zoeken voor de burenruzie die is ontstaan. En bij overlast moet er gehandhaafd worden.