VVD bezorgd over verspilling in de zorg

© laatzeelandzien.nl

VVD Veere heeft eind november de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.

Misschien heeft u deze week ook het bericht in de Telegraaf gelezen waarin wordt gesproken over het weggooien van een goed werkende traplift die is betaald met gemeenschapsgeld.

Ook in Veere zijn we - met name via Porthos - actief met het organiseren van goede, maar ook doelmatige en efficiënte zorg. Het weggooien van een traplift hoort daar natuurlijk niet bij. In dit verband wil de VVD graag de volgende vragen stellen.


1.    Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf, luidende: ‘
Woede om dump traplift’ 
2.    Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden voorkomen en teruggedrongen?
3.    Wat is ons beleid met betrekking tot het hergebruiken van hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften? 

4.    Worden hier ook concrete afspraken over gemaakt met de verstrekkers van deze hulpmiddelen ? 

Ter onderbouwing : verstrekkingen van hulpmiddelen wordt uitbesteed aan leveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Hier zit een mogelijk probleem: de gemeente wil vanzelfsprekend zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en dus geen geld verspillen, de leveranciers willen omzet maken en hebben dus een ander belang.  Het voorbeeld in De Telegraaf ging over een traplift, maar het speelt bijvoorbeeld ook bij de verstrekking van scootmobielen, waarin veel geld omgaat. Het is bekend dat terugname van scootmobielen die niet meer gebruikt worden weinig gebeurt, zodat er heel wat van dergelijke (dure) middelen ergens onder een trap staan te verroesten, terwijl ze nog heel goed bij een andere klant konden worden ingezet. 

Aan de gemeentes dus om hier controle op uit te oefenen c.q. goede afspraken hierover te maken met de leveranciers. Als VVD Veere vragen we ons echter af of dat wel gebeurt.

Van het college hebben wij inmiddels het volgende antwoord ontvangen:

1.       Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf, luidende: ‘Woede om dump traplift’ 

Ja, wij zijn bekend met deze problematiek. Dit is met enige regelmaat (landelijk) in het nieuws. De markt voor de levering van hulpmiddelen wordt gedomineerd door enkele grote spelers. Onder andere verhuizing naar een andere gemeente en wisseling van leverancier a.g.v. nieuwe aanbestedingen zorgen vaak voor dergelijke onwenselijke situaties.

Overigens is ons uitgangspunt dat nieuwe inwoners bestaande hulpmiddelen uit hun oude woonplaats kunnen behouden totdat er eventueel iets verandert na een gesprek met Porthos. Ook bij een verhuizing naar een andere gemeente werken we mee aan een oplossing om te voorkomen dat mensen zonder hulpmiddel komen te zitten. Daarvoor is wel de medewerking nodig van de desbetreffende inwoner vanwege de regels op het gebied van de privacy.

2.    Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden voorkomen en teruggedrongen?

Ja, dat zijn we met u eens. Zaken als hergebruik, reparatie, overname en efficiëntie zijn voor ons belangrijke aspecten in onze contractafspraken met leveranciers van hulpmiddelen (zie hieronder voor toelichting).

3.    Wat is ons beleid met betrekking tot het hergebruiken van hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften? 

Op het gebied van inkoop van hulpmiddelen werken we samen met Middelburg en Vlissingen. Zaken als kostenbesparing, duurzaamheid, herverstrekking en revisie van hulpmiddelen, zijn altijd onderdeel geweest van contactafspraken op Walcheren. Daarom werden en worden al deze middelen steeds in bruikleen gegeven. Als mensen uit een woning verhuizen en ze dit tijdig doorgeven aan Porthos, haalt de leverancier de hulpmiddelen die niet afgeschreven zijn op. Zodoende kunnen ze (eventueel na reviseren) opnieuw verstrekt worden.

4.    Worden hier ook concrete afspraken over gemaakt met de verstrekkers van deze hulpmiddelen

Het huidige contract loopt af, we zijn momenteel bezig met het inrichten van een nieuwe aanbesteding.

Ook in de nieuwe aanbesteding zetten we weer nadrukkelijk in op overname, hergebruik, reparatie en duurzaamheid. Daarnaast willen we de koppeling leggen met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zodoende kunnen drie doelstellingen (kostenbesparing, duurzaamheid en participatie/SROI) hand in hand gaan en elkaar versterken. Verder willen we ook nadrukkelijk afspraken maken over overname van hulpmiddelen bij verhuizing van of naar onze gemeente binnen Walcheren, maar ook daarbuiten.

Het vooraf contractueel goed regelen is echter maar één kant van de medaille. Het achteraf monitoren en controleren van (het nakomen van) de contractafspraken is minstens net zo belangrijk. Dit contractmanagement is belegd bij Porthos. Vandaar ook dat Porthos (en Wmo-raden) nauw betrokken wordt bij de totstandkoming van de aanbestedingsstukken. Zodoende hopen we te komen tot heldere en praktische contractafspraken die achteraf ook goed te toetsen en controleren zijn.