Rekenkamer Veere heeft inhuur van personeel onderzocht

De VVD is blij met het onderzoek dat de rekenkamercommissie heeft gedaan naar de inhuur van personeel door de gemeente. Over 2016 ging dit om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. De VVD wil precies weten waar dit bedrag aan besteed is en of de ingehuurde kennis ook consequent aan de eigen ambtenaren wordt overgedragen.

De rekenkamercommissie doet een aantal malen per jaar een onderzoek in opdracht van de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad door een onafhankelijke commissie zaken binnen de gemeente laten beoordelen. In de raadsvergadering van 14 december presenteerde de rekenkamer haar onderzoek naar de inhuur van extern personeel. De VVD is al jaren kritisch op het hoge bedrag dat hiermee gemoeid is en wil weten aan welke zaken dat is uitgegeven, of het noodzakelijk en nuttig was en of de kennis die door externen is vergaard ook wordt doorgegeven aan het eigen personeel. Dat laatste is natuurlijk  belangrijk om continu├»teit in kennis en beleid te kunnen waarborgen.

De raad heeft het college opgedragen om binnen een termijn van drie maanden te komen met een plan van aanpak om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken. Op dat moment kunnen we als VVD beoordelen of er aanpassingen nodig zijn in het huidige beleid t.a.v. de inhuur van extern personeel.