VVD Veere vindt kosten voor invoering PxQ-systeem veel te hoog

Veere gaat een zienswijze indienen m.b.t. het implementatieplan PxQ op stuksniveau met als belangrijkste punten:

·        de kosten voor de invoering van de systematiek van in totaal €1.518.220,- over 2017-2020 zijn buiten proportie hoog.

·        pas (structureel) invulling geven aan de benodigde formatie nadat de kengetallen en producten zijn geëvalueerd op basis van werkelijke cijfers.

·        de implementatie van PxQ op stuksniveau mag niet ten koste gaan van de normale bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat deze op niveau blijft.

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) voert milieutaken uit voor de 13 Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Het is een gemeenschappelijke regeling.

Voor de gemeente Veere voert de RUD Zeeland milieuvergunningverlening en milieutoezicht uit bij ongeveer 225 “zwaardere” milieubedrijven in de gemeente. De gemeente Veere doet zelf de milieuvergunningverlening en het milieutoezicht voor de overige circa 1.000 bedrijven die onder milieuregels vallen.

De deelnemers aan de RUD Zeeland willen alleen voor daadwerkelijk geleverde producten gaan betalen in plaats van een vast bedrag per jaar.

Het systeem van betalen van een vast bedrag per jaar wordt het PxQ-systeem genoemd. Het systeem van betalen voor de daadwerkelijk geleverde producten heet: PxQ-systeem op stuksniveau. P staat voor Prijs en Q staat voor hoeveelheid (Quantity).

De RUD heeft een implementatieplan opgesteld om over te gaan naar het PxQ-systeem op stuksniveau. De overgang leidt tot grote aanpassingen in de administratie en computerfaciliteiten bij RUD Zeeland.

De PxQ begrotingssystematiek is door het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) in maart 2017 vastgesteld. Daarbij zat een implementatieplan, waarin was aangegeven welke veranderingen RUD Zeeland intern moest doorvoeren om de invoering van de PxQ-systematiek (nog niet op stuksniveau)  mogelijk te maken. Veel deelnemers hadden de wens om toch op stuksniveau af te rekenen. Het AB nam in maart 2017 daarom tegelijkertijd het besluit om op stuksniveau af te gaan rekenen en het implementatieplan daar op aan te passen.

Voordat het aangepaste plan in maart 2018 wordt vastgesteld kunnen de gemeenteraden hun zienswijze indienen. Het college was eerst niet van plan om dat te doen, maar de raad van Veere had heel wat bedenkingen. Ook de VVD is kritisch over de kosten van invoering van het nieuwe systeem. Er wordt nu dus alsnog een zienswijze ingediend.