Reactie VVD op motie mediation juridische geschillen

Het CDA heeft een motie ingediend waarin zij het college opdracht wil geven om via een onafhankelijke bemiddelaar tot een oplossing te komen voor de vele juridische geschillen. Het CDA maakt daarmee de problematiek tot een politieke kwestie, wat naar onze mening geen politiek spel zou moeten zijn. Dit draait om de werkbaarheid binnen de gemeente Veere en in hoeverre er tijd van medewerkers en daarmee grote hoeveelheden geld verloren gaan aan de juridische geschillen met de gemeente. De inwoners en ondernemers in Veere zijn daarbij niet gebaat, en waar het om de laatste groep gaat, met name de mini-campinghouders.

Het gaat echter verder dan dat. De betrokken juridisch adviseur in kwestie bejegent medewerkers van de gemeente op een manier waarvan de VVD ten stelligste afstand neemt. Hij beticht een van de juristen van dit huis van hufterig gedrag. Een ambtenaar kan zich daartegen niet verdedigen en wij vinden dan ook dat hiermee een grens is overschreden.

Natuurlijk zou ook de VVD het liefst willen dat er een einde komt aan alle procedures. De voorwaarde die de betrokken partij heeft gesteld is alleen een mediation traject te willen via de gemeenteraad. Dit kan naar de mening van de VVD niet. Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers en hebben een kaderstellende en controlerende rol. Geen uitvoerende rol en wij worden dan ook niet bijgestaan door een afdeling juristen.

Daarbij zou er alleen bemiddeling tussen de cliënten van de juridisch adviseur en de gemeente plaatsvinden. Hiermee is de bemiddeling bij voorbaat nutteloos. De betreffende juridisch adviseur heeft immers in het tv programma Opstandelingen van BNN-VARA gezegd, ik citeer: “Ik geniet inderdaad van het spel. Als het spel over is en je hebt gewonnen, dan is het net als met schaken. Dan zet je het bord opnieuw op en begin je weer met een ander spel.”

Volgens de PZC van 28 september 2019 heeft de VVD een sleutelpositie bij de stemming over deze motie. In hetzelfde artikel zegt de betrokken partij dat hij –ik citeer: niet zit te wachten op mediation. ,,Ik laat mijn broodwinning niet afpakken.”

Daarmee is de hele eventuele poging tot bemiddeling op voorhand gedoemd te mislukken en maakt hij het de VVD erg gemakkelijk om een besluit te nemen. De VVD zal dan ook tegen deze motie stemmen en steunt het college in de gekozen aanpak in dit dossier.