VVD wil nieuwkomers en Veerse ondernemers met vacatures bij elkaar brengen.

Bij de vergadering van de commissie MO van 15 september jl. stelde de VVD de onderstaande vragen over de nieuwe Wet inburgering. De strekking van de antwoorden was o.a. dat het in de gemeente Veere de bedoeling is dat nieuwkomers een coach krijgen als zij een baan hebben of stage lopen. Dat klinkt positief, vinden wij. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen erop letten dat het college de zaken pro-actief oppakt.

Mondelinge vragen van de VVD-fractie aan het college:

Inleiding

Op 1 juli aanstaande gaat -zoals het er nu naar uitziet- de Wet inburgering in. Vanaf dat moment krijgen gemeenten een grotere rol bij het inburgeren. Niet de statushouder zelf moet een taalschool kiezen, maar de gemeente. Bovendien gaan er hogere eisen gesteld worden aan het niveau van het Nederlands van de inburgeraar.

Met een goed inburgeringstraject leren statushouders vlot de Nederlandse taal en stromen ze snel in op de arbeidsmarkt. Dat is essentieel, want van de grote groep asielzoekers die in 1995 in Nederland werden toegelaten, had 25 jaar later slechts 3% (!) een betaalde baan. 

Sinds 2015 zijn er ruim 2.500 statushouders in Zeeland komen wonen.

Ook in de meeste kernen van de gemeente Veere wonen statushouders. Zij werken aan een toekomst in Nederland. Het zijn vaak ondernemende mensen die mee willen doen.

In Veere kunnen wij deze mensen goed gebruiken. De VVD kent succesvolle voorbeelden van statushouders die in de gemeente Veere werkzaam zijn in de horeca, de zorg en in de schoonmaaksector. 

Helaas duurt het bij veel statushouders onnodig lang totdat zij de taal voldoende beheersen om betaald of onbetaald werk te kunnen doen.  

Een sociaal netwerk, dus de juiste mensen kennen, is veelal onmisbaar bij het vinden van werk. Een sociaal netwerk hebben statushouders vaak nog niet. 

Een ander probleem is dat veel werkgevers zich er niet van bewust zijn dat statushouders willen en mogen werken.

Vragen aan het college

1) Hoe bereidt u zich voor op de Wet inburgering? 
Wij denken daarbij o.a. aan zaken als:
- Op welke manier gaat u de taalschool kiezen en welke aspecten zijn  
   voor u het belangrijkst bij de keuze voor een taalschool? 
- Op welke manier kan/gaat de gemeente statushouders praktisch
   helpen bij solliciteren?
- Hoe gaat u werkgevers informeren over de
   mogelijkheden om statushouders in dienst te 
   nemen en op welke manier denkt u ondernemers te kunnen
   stimuleren?
- Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle jonge kinderen van statushouders
   gebruik maken van voorschoolse educatie?

2) Bent u ervan op de hoogte dat er in enkele kernen van de de gemeente Veere succesvolle initiatieven zijn ontstaan die ook toegepast zouden kunnen worden in andere kernen? Hoe gaat u deze initiatieven stimuleren? 
Wij denken bijvoorbeeld aan Dorpsmaatjes (Oostkapelle), voorlees-ouders (Serooskerke) en Taalmaatjes (diverse kernen) die gekoppeld worden aan een statushouder. 

Met vriendelijke groet,
De VVD-fractie