NED-regeling

In de commissie vergadering RO van 14 september jl. heeft de VVD forse kritiek geuit op het raadsvoorstel Evaluatie Regeling nieuwe economische dragers.

Niet dat de VVD tegen de evaluatie was, maar wel tegen de aanbevelingen die daar in opgenomen waren.

Het “wat willen we bereiken” was in dit voorstel : herstel balans leefbaarheid en toerisme, terwijl de VVD van mening is dat deze regeling tot doel heeft: behoud van vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.

De VVD ziet dat de toepassing van de NED-regeling kan bijdragen aan het in stand houden van agrarische bedrijven en daardoor bijdraagt aan de leefbaarheid en beheer van het buitengebied.

Dit standpunt werd gedeeld door andere fracties zodat het college genoodzaakt was in de raadsvergadering van 1 oktober met een gewijzigd voorstel te komen.

Zo wordt in de NED-regeling het onderdeel recreatieappartementen bij de bestemming wonen geschrapt, maar blijft deze behouden voor de agrarische bestemming. Het aantal toegestane appartementen wordt van 6 naar 2 terug gebracht. Een appartement mag maximaal 100m2 bedragen. Ook de, in de ogen van de VVD onzinnige eis dat maximaal 50% van de schuur voor de verblijfsrecreatie gebruikt mag worden, is geschrapt.