VVD ontevreden over communicatie Diftar

De VVD is ontevreden over de communicatie over het nieuwe systeem van afvalinzameling, waarbij de inwoner gaat betalen per keer dat de bak aan de straat wordt gezet.

 

We stelden Wethouder Roelse daarom onderstaande vragen:

 

Bij de behandeling van het voorstel voor de invoering van Diftar, is door meerdere fracties meermaals gewezen op de noodzaak van een goede communicatie. De Wethouder heeft hierop geantwoord dat hier volop aan gewerkt werd en dat een goede communicatie meegenomen zou worden.

Met nog twee weken resterend in dit jaar, is deze communicatie nog niet merkbaar, zo hebben wij geconstateerd. VVD en SGP/CU hebben daarom de volgende vragen:

 

- Wanneer worden onze inwoners over het nieuwe systeem geïnformeerd? (behalve via de digitale nieuwsbrief, die slechts door een klein deel van onze inwoners gelezen wordt)

- Hoe vaak, dan wel op hoeveel verschillende manieren zullen onze inwoners worden geïnformeerd over het nieuwe Diftar?

- Deelt u onze mening, dat de kracht van communicatie zit in herhaling? Zo ja, is hiervoor nog voldoende tijd, gezien het al half december is? Zo nee, bent u bereid een extra communicatie moment in te zetten begin januari?

- In hoeverre zijn alle ouders van kinderen onder de 3 jaar geïnformeerd over de mogelijkheid voor een "ooievaarspas"?

- In hoeverre zijn/worden gebruikers van incontinentie materiaal geïnformeerd over hun compensatie via de WMO?

- In hoeverre zijn alle andere voorbereidingen (bijv. extra container Gapinge) al gereed/op tijd klaar?

- Hoe gaat u meten of de verstrekte informatie bij de inwoners duidelijk is over gekomen?

 

In de beantwoording volgde, deed Wethouder Roelse het voorkomen, alsof alles goed geregeld was. Of alle inwoners de afvalkrant al in de bus hadden gehad en alle andere zaken op schema liepen. Al tijdens de vergadering, kregen wij reacties van inwoners die de krant nog niet hadden ontvangen. Ook bleken er fouten te zitten in zowel de financiële informatie, als in de informatie over welk afval in welke bak mag. We hebben de Wethouder dan ook gevraagd de informatie te corrigeren en onze inwoner in een op naam geadresseerde brief de juiste voorlichting te bezorgen.

Hij komt hierop voor de kerst terug.