• VVD maakt duidelijke keus: werk komt altijd vóór bijstand

  06 februari − De VVD vindt het belangrijk dat Orionis, als uitkeringsinstantie van de bijstand, een duidelijke keus maakt bij de aanpak van de groep bijstandsgerechtigden op Walcheren. De focus moet volgens de VVD in de eerste plaats liggen bij een betere begeleiding naar beschikbaar werk, wat voor soort werk dit ook is. Weigeren van werk, of er je best niet voor doen, kan dus echt niet. Wie z’n uiterste best niet doet om aan het werk te gaan, eventueel met hulp van Orionis, kan rekenen op een korting op zijn uitkering. Want een bijstandsuitkering moet echt het laatste redmiddel zijn. Om de mensen in de bijstand zo goed mogelijk te kunnen helpen met het vinden van werk, zal de afdeling bij Orionis die de contacten met werkgevers onderhoudt, wat de VVD betreft kunnen worden uitgebreid. Lees verder

 • VVD stelt vragen over woningbouwafspraken

  17 januari − Bij de commissievergadering Ruimtelijke ordening heeft de VVD vragen gesteld over de Walcherse woningbouwafspraken. Lees verder

 • Ambitieuze doelen duurzaamheidsplan vertalen in acties

  19 december − Het Duurzaamheidsplan 2017 – 2020 bevat veel ambitieuze doelstellingen. De VVD mist op diverse onderdelen de onderbouwing of de doelstellingen wel haalbaar zijn. Zoals het streven dat in 2030 de totale gemeente Veere energieneutraal is met lokaal opgewekte energie maar niet lokaal toegepaste duurzame energie. Lees verder

 • Bestuurlijke problemen rond Porthos

  19 december − Porthos, de Walcherse organisatie voor WMO en jeugdzorg, heeft extra mensen nodig om haar werk goed te kunnen blijven doen en heeft daarnaast flinke bestuurlijke problemen. In de raadsvergadering van donderdag 15 december was de VVD erg duidelijk: zorg eerst dat Porthos in 2017 met voldoende mensen verder kan en pak daarna met spoed de bestuurlijke problematiek aan. Lees verder

 • De toekomst van de Grote Kerk Veere

  19 december − In de commissie- en raadsvergadering van december was een belangrijk agendapunt de toekomst van de Grote Kerk Veere (GKV). Cultuurtempel of toekomstige ruïne, dat zijn grofweg de uitersten, hoewel het laatste in zijn uiterste vorm niet erg waarschijnlijk zal zijn. De VVD toonde zich “gematigd positief” over de plannen richting cultuurtempel, maar had nog flink wat vragen over de realiseerbaarheid. Lees verder

 • Belastingverordeningen

  17 december − Zoals gebruikelijk worden in de decembervergadering de Belastingverordeningen voor het volgend jaar vastgesteld. De VVD heeft samen met D66 zich ervoor ingespannen om een wijziging aan te brengen in de betaaltermijnen van de gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Helaas werd dit niet ondersteund door de andere fracties. Lees verder

 • Vragen VVD over ontwikkelingen Veerse Dam

  16 november − Sinds 2004 is de gemeente Veere, samen met de gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en het Waterschap, betrokken bij de gebiedsontwikkeling Veerse Dam. Voor de hotspot Veerse Dam is in 2008/2009 een structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met een Beslispuntennotitie, Beeldkwaliteitsplan en een Samenwerkingsovereenkomst. Lees verder

 • Residentie 't Soute: Uitgekiend en Krachtig

  © Residentie Soutelande BV

  15 november − Het voormalige Hofje van Janse in Zoutelande raakt meer en meer in verval en is al lange tijd een doorn in het oog van veel Zoutelandenaren. Er is een plan voor herontwikkeling, waarbij 19 recreatie-appartementen met ca. 1200 m2 commerciële voorzieningen (op de begane grond) worden gerealiseerd. Het plan sluit aan bij de Structuurvisie Zoutelande, al besloot de rechter dat de raad een verklaring van geen bedenkingen moest afgeven, aangezien er 2 bouwlagen in de kap worden gecreëerd. “De VVD ziet in het plan de beoogde kwaliteitsverbetering, en ziet dan ook geen bezwaren voor dit plan. Het plan heeft een bijzonder aanzicht, precies zoals gevraagd en het ontwerp mag naar onze mening als “uitgekiend en krachtig” worden omschreven. Lees verder

 • Duidelijke plannen, goede dienstverlening, knelpunten oplossen: maak de puzzel compleet

  11 november − De gemeente Veere bevindt zich in de gelukkige omstandigheid dat de gemeente er financieel goed voorstaat. Al kan het financiële plaatje in een half jaar tijd flink veranderen: bij de Kadernota was het saldo voor 2017 € 325.000 positief, bij de Begroting komen we uit op een tekort van € 155.000 negatief. Een verschil van een kleine half miljoen. Maar aangezien de algemene reserve in 3 jaar tijd is toegenomen met 10 miljoen tot 13,3 miljoen hoeft dat geen probleem te zijn. Ook al is er voldoende geld in kas, dat ontslaat ons niet van onze verplichting om kritisch te bekijken waar we de belastingcenten die onze inwoners en ondernemers hebben opgebracht, aan besteden. Lees verder

 • College Veere zwabbert in beleid bij wegbeheerplan 2017 – 2021

  16 oktober − Naar aanleiding van een inspectie in het voorjaar 2016 komt het college met een nieuw wegbeheerplan voor de komende 5 jaar en vraagt hiervoor een extra budget van € 1,4 miljoen. Terwijl eerder in het coalitieprogramma was afgesproken dat er op wegonderhoud bezuinigd zou worden. De VVD wil eerst bekijken of deze investering echt nodig en verantwoord is. De definitieve afweging hiervan vindt pas plaats bij de begrotingsraadsvergadering voor 2017. Lees verder

 • Evaluatie leefbaarheidsbijdrage

  16 oktober − Sinds 1 juli 2015 bestaat er in Veere een zgn. leefbaarheidsbijdrage. In de raad van oktober werd het eerste jaar hiervan geëvalueerd. De VVD vindt, dat de criteria die we hebben afgesproken om van dit fonds gebruik te kunnen maken, niet altijd goed worden toegepast. Lees verder

 • Antwoord college op vragen VVD over 2 van rechtswege verleende vergunningen

  20 september − Het college van B&W heeft als volgt geantwoord op de vragen van de VVD over de van rechtswege verleende vergunningen: Naar aanleiding van de advertentie in de Faam van 10 augustus 2016 stelde de VVD fractie vragen aan ons college. Lees verder

 • Succesvolle bijeenkomst Duurzaamheid in liberaal perspectief

  17 september − VVD-Veere organiseerde op 12 september 2016, ter voorbereiding op de bespreking van het Duurzaamheidsplan 2017-2020 in de raad, een bijeenkomst onder de titel Duurzaamheid in liberaal perspectief. Lees verder

 • VVD wil uitleg van college over het niet tijdig beslissen op vergunningaanvragen

  02 september − Uit de gemeentelijke openbare bekendmakingen d.d. 10 augustus 2016 hebben wij op moeten maken dat er van rechtswege twee vergunningen zijn verleend omdat er binnen de wettelijke beslistermijn geen besluit is genomen door het college van B&W. Het betreft vergunningen voor het uitbreiden van een minicamping te Gapinge en vervangende nieuwbouw van een woning in Zoutelande. De VVD vindt dit onwenselijk en verontrustend en wil uitleg van het college. Lees verder

 • Kaders voor 2017: Glasvezel, Innovatie, Cultureel erfgoed en Speeltoestellen

  11 juli − Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 werd een groot deel van de speerpunten van de VVD voor 2017 gehonoreerd. De volgende zaken worden in 2017 opgepakt: •Breedband internet voor het buitengebied; •Project Stimulering innovatie en kwaliteitsverbetering toeristische sector; •Subsidieregeling Cultureel erfgoed (€ 30.000 per jaar); •Budget voor oplossen van verkeersknelpunten; •€ 25.000 voor extra (mobiele) speeltoestellen. De VVD heeft er samen met DTV voor gepleit om de tarieven van de OZB en afvalstoffenheffing voor 2017 niet te verhogen: helaas was de meerderheid van de raad het daar niet mee eens en is besloten om deze tarieven in 2017 met 1,2% te verhogen. Lees verder

 • Begroting 2017 Veiligheidsregio niet vastgesteld

  11 juli − In de raad van 5 juli 2016 kwam de Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio aan de orde. Alle fracties waren unaniem van mening dat er momenteel, gezien alle commotie bij de Veiligheidsregio en de signalen dat er misstanden zijn m.b.t. de financiële administratie, niet ingestemd kan worden met de Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015. Eind juni kwam naar buiten dat er in het voorjaar 2016 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar het functioneren van de directeur van de Veiligheidsregio Lees verder

 • Beschouwingen VVD Kadernota 2017: Rooskleurige financiële situatie inzetten voor minder lastenverzwaring en investeringen economische groei

  07 juli − De gemeente Veere staat er financieel gezien goed voor. Zo goed zelfs dat er voor de komende jaren structureel nog € 250.000 is te verdelen. En de raad krijgt de gelegenheid om hier ideeën voor aan te dragen. We moeten ons goed realiseren dat de rooskleurige financiële situatie in hoge mate te danken is aan de extra inkomsten uit het toerisme: € 400.000 extra inkomsten toeristenbelasting en € 300.000 extra inkomsten uit parkeren. Lees verder

 • Ministerie geeft duidelijkheid: stacaravans zijn geen gebouwen

  02 juli − Met haar brief van 16 juni jl. heeft het ministerie van I & M nu duidelijk aangegeven dat stacaravans niet als gebouw mogen worden gezien. Een stacaravan is namelijk “objectief gezien” verplaatsbaar, ook al zal dat in veel gevallen niet gebeuren. Hiermee komt een eind aan de discussie en diverse vragenrondes van de VVD-fractie met de gemeente Veere. Lees verder

 • Supermarkt Domburg eindelijk verplaatst, nu is het tijd voor eigentijdse invulling Singelgebied

  31 mei − Al zo’n 9 jaar geleden werden de eerste plannen geschetst voor de verplaatsing van de Supermarkt in Domburg. De VVD vindt het positief dat er nu eindelijk overeenkomsten getekend konden worden. Wel stelden we vragen over de bepaling dat er geen nieuwe supermarkt gevestigd mag worden in een straal van 5 km (komende 10 jaar) en gaven we de suggestie voor starterswoningen en een verdeelweg om Domburg qua verkeer te ontlasten. Tenslotte was voor de VVD het belangrijkste punt dat er eerst gekeken had moeten worden of de plannen voor het Singelgebied aan herziening toe zijn. Sinds deze in de periode 2007-2009 werden vastgesteld is de markt volledig veranderd. Helaas stonden we hierin als VVD alleen. Wel informeerde de wethouder de raad dat er een op Domburg toegespitst woonbehoefteonderzoek plaats vindt, zodat er gebouwd kan worden naar de behoefte van de markt. Lees verder voor het betoog van Marin van den Berge, gehouden tijdens de raadsvergadering. Lees verder

 • Motie VVD-DTV voor deregulering reclamenota verworpen

  29 mei − De VVD heeft in de raadsvergadering van 26 mei, samen met DTV, een motie ingediend met de bedoeling om ook voor reclame sterk vereenvoudigde regels op te stellen. De VVD vind dat niet meer dan logisch, aangezien er voor de nieuwe Nota ruimtelijke kwaliteit slechts 16 bladzijden nodig zijn voor het vastleggen van de regelgeving Lees verder