• College Veere zwabbert in beleid bij wegbeheerplan 2017 – 2021

  16 oktober − Naar aanleiding van een inspectie in het voorjaar 2016 komt het college met een nieuw wegbeheerplan voor de komende 5 jaar en vraagt hiervoor een extra budget van € 1,4 miljoen. Terwijl eerder in het coalitieprogramma was afgesproken dat er op wegonderhoud bezuinigd zou worden. De VVD wil eerst bekijken of deze investering echt nodig en verantwoord is. De definitieve afweging hiervan vindt pas plaats bij de begrotingsraadsvergadering voor 2017. Lees verder

 • Evaluatie leefbaarheidsbijdrage

  16 oktober − Sinds 1 juli 2015 bestaat er in Veere een zgn. leefbaarheidsbijdrage. In de raad van oktober werd het eerste jaar hiervan geëvalueerd. De VVD vindt, dat de criteria die we hebben afgesproken om van dit fonds gebruik te kunnen maken, niet altijd goed worden toegepast. Lees verder

 • Antwoord college op vragen VVD over 2 van rechtswege verleende vergunningen

  20 september − Het college van B&W heeft als volgt geantwoord op de vragen van de VVD over de van rechtswege verleende vergunningen: Naar aanleiding van de advertentie in de Faam van 10 augustus 2016 stelde de VVD fractie vragen aan ons college. Lees verder

 • Succesvolle bijeenkomst Duurzaamheid in liberaal perspectief

  17 september − VVD-Veere organiseerde op 12 september 2016, ter voorbereiding op de bespreking van het Duurzaamheidsplan 2017-2020 in de raad, een bijeenkomst onder de titel Duurzaamheid in liberaal perspectief. Lees verder

 • VVD wil uitleg van college over het niet tijdig beslissen op vergunningaanvragen

  02 september − Uit de gemeentelijke openbare bekendmakingen d.d. 10 augustus 2016 hebben wij op moeten maken dat er van rechtswege twee vergunningen zijn verleend omdat er binnen de wettelijke beslistermijn geen besluit is genomen door het college van B&W. Het betreft vergunningen voor het uitbreiden van een minicamping te Gapinge en vervangende nieuwbouw van een woning in Zoutelande. De VVD vindt dit onwenselijk en verontrustend en wil uitleg van het college. Lees verder

 • Kaders voor 2017: Glasvezel, Innovatie, Cultureel erfgoed en Speeltoestellen

  11 juli − Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 werd een groot deel van de speerpunten van de VVD voor 2017 gehonoreerd. De volgende zaken worden in 2017 opgepakt: •Breedband internet voor het buitengebied; •Project Stimulering innovatie en kwaliteitsverbetering toeristische sector; •Subsidieregeling Cultureel erfgoed (€ 30.000 per jaar); •Budget voor oplossen van verkeersknelpunten; •€ 25.000 voor extra (mobiele) speeltoestellen. De VVD heeft er samen met DTV voor gepleit om de tarieven van de OZB en afvalstoffenheffing voor 2017 niet te verhogen: helaas was de meerderheid van de raad het daar niet mee eens en is besloten om deze tarieven in 2017 met 1,2% te verhogen. Lees verder

 • Begroting 2017 Veiligheidsregio niet vastgesteld

  11 juli − In de raad van 5 juli 2016 kwam de Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio aan de orde. Alle fracties waren unaniem van mening dat er momenteel, gezien alle commotie bij de Veiligheidsregio en de signalen dat er misstanden zijn m.b.t. de financiële administratie, niet ingestemd kan worden met de Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015. Eind juni kwam naar buiten dat er in het voorjaar 2016 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar het functioneren van de directeur van de Veiligheidsregio Lees verder

 • Beschouwingen VVD Kadernota 2017: Rooskleurige financiële situatie inzetten voor minder lastenverzwaring en investeringen economische groei

  07 juli − De gemeente Veere staat er financieel gezien goed voor. Zo goed zelfs dat er voor de komende jaren structureel nog € 250.000 is te verdelen. En de raad krijgt de gelegenheid om hier ideeën voor aan te dragen. We moeten ons goed realiseren dat de rooskleurige financiële situatie in hoge mate te danken is aan de extra inkomsten uit het toerisme: € 400.000 extra inkomsten toeristenbelasting en € 300.000 extra inkomsten uit parkeren. Lees verder

 • Ministerie geeft duidelijkheid: stacaravans zijn geen gebouwen

  02 juli − Met haar brief van 16 juni jl. heeft het ministerie van I & M nu duidelijk aangegeven dat stacaravans niet als gebouw mogen worden gezien. Een stacaravan is namelijk “objectief gezien” verplaatsbaar, ook al zal dat in veel gevallen niet gebeuren. Hiermee komt een eind aan de discussie en diverse vragenrondes van de VVD-fractie met de gemeente Veere. Lees verder

 • Supermarkt Domburg eindelijk verplaatst, nu is het tijd voor eigentijdse invulling Singelgebied

  31 mei − Al zo’n 9 jaar geleden werden de eerste plannen geschetst voor de verplaatsing van de Supermarkt in Domburg. De VVD vindt het positief dat er nu eindelijk overeenkomsten getekend konden worden. Wel stelden we vragen over de bepaling dat er geen nieuwe supermarkt gevestigd mag worden in een straal van 5 km (komende 10 jaar) en gaven we de suggestie voor starterswoningen en een verdeelweg om Domburg qua verkeer te ontlasten. Tenslotte was voor de VVD het belangrijkste punt dat er eerst gekeken had moeten worden of de plannen voor het Singelgebied aan herziening toe zijn. Sinds deze in de periode 2007-2009 werden vastgesteld is de markt volledig veranderd. Helaas stonden we hierin als VVD alleen. Wel informeerde de wethouder de raad dat er een op Domburg toegespitst woonbehoefteonderzoek plaats vindt, zodat er gebouwd kan worden naar de behoefte van de markt. Lees verder voor het betoog van Marin van den Berge, gehouden tijdens de raadsvergadering. Lees verder

 • Motie VVD-DTV voor deregulering reclamenota verworpen

  29 mei − De VVD heeft in de raadsvergadering van 26 mei, samen met DTV, een motie ingediend met de bedoeling om ook voor reclame sterk vereenvoudigde regels op te stellen. De VVD vind dat niet meer dan logisch, aangezien er voor de nieuwe Nota ruimtelijke kwaliteit slechts 16 bladzijden nodig zijn voor het vastleggen van de regelgeving Lees verder

 • VVD bezorgd over toekomst Zeeuwse Muziekschool

  28 mei − De VVD is, samen met een aantal andere fracties in de Veerse raad, bezorgd over de toekomst van de Zeeuwse Muziekschool. We hebben echter op dit moment niet de intentie om uit deze gemeenschappelijke regeling te stappen. Lees verder

 • VVD wil regels voor reclame drastisch vereenvoudigen

  10 mei − Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet gaat de gemeente de Nota ruimtelijke kwaliteit vaststellen. De uitgangspunten zijn: Minder beleidsvoorschriften en meer ruimte voor dialoog met de samenleving en De rol van de gemeente minder bepalend en toetsend, maar meer faciliterend, begeleidend en adviserend. Dat juicht de VVD toe. Lees verder

 • Landgoed Der Boede wordt woonpark met 22 villa’s

  18 april − Het bestemmingsplan ‘Landgoed der Boede’ is opgesteld om het landgoed te Koudekerke te kunnen herontwikkelen als een groen woonpark ten behoeve van 22 vrijstaande villa’s in een landgoedsfeer. De VVD is positief over het plan voor Der Boede. We zien het als een goede invulling van het terrein van Der Boede, en als mogelijkheid voor behoud van de buitenplaats en het omliggende groen. Lees verder

 • Vernieuwend concept bij uitbreiding Camping De Pekelinge

  18 april − Camping De Pekelinge (Oostkapelle) gaat aan de Landmetersweg uitbreiden met 2,29 hectare. Er komen 32 hotellodges die op natuurlijke wijze ingepast worden in het landschap. De VVD vindt het een mooie toevoeging op het toeristisch product en is van mening dat we dit soort initiatieven nodig hebben om aantrekkelijk te blijven voor de hedendaagse toerist. Lees verder

 • Herinrichting Veerseweg en Gedempte Haven

  16 april − In overleg met de stadsraad en de MSV (MiddenStandsvereniging Veere) zijn door het college een aantal mogelijke verbeteringen aangedragen voor het verbeteren van het parkeren in en om Veere. Lees verder

 • Evaluatie armoedebeleid

  16 april − Er zijn in het kader van “armoedebeleid” allerlei instrumenten ontwikkeld om mensen die het niet breed hebben te ondersteunen. De inkomensnorm om in aanmerking te komen voor de regelingen is in Veere gesteld op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Lees verder

 • Vernieuwing Ipenoord: Kwaliteitsverbetering vanuit historisch oogpunt

  © The Hunters Company

  30 maart − De VVD wil ondernemers de ruimte geven voor kwaliteitsverbetering en innovatie. De herontwikkeling van buitenplaats Ipenoord is zo’n kwaliteitsverbetering waar de gemeente haar medewerking aan moet verlenen, zo vindt de VVD. Zeker omdat deze plannen ook nog ontwikkeld zijn vanuit historisch oogpunt. Lees verder

 • Biggekerke: Eindelijk een nieuwe school en nieuw dorpshuis!

  30 maart − De kwaliteit van het onderwijs staat centraal. Maar de VVD vindt het ook belangrijk dat kinderen dichtbij naar school kunnen. Daarnaast wil de VVD wil het verenigingsleven, dorps- en wijkactiviteiten ondersteunen omdat dit belangrijke maatschappelijk bindmiddelen zijn. In elke kern een ruimte voor het houden van sociale activiteiten is daarbij een belangrijke voorwaarde. Op 10 maart zijn beide tot afronding gekomen qua besluitvorming voor Biggekerke. Lees verder

 • Duinovergangen en parkeerterreinen in Veere aangepakt

  15 maart − De VVD is er blij mee dat we investeren in de toegankelijkheid van onze stranden en de kwaliteit van de bijbehorende parkeerterreinen. Niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. Lees verder